Начало     Регламент     Жури     Програма     ПОБЕДИТЕЛИ     Участници     Новини     Галерия     Партньори
0
Условия за участие
Категории
Такси
Класиране и награди
Документи


 • Условия за участие
  1. Във Фестивала могат да участват всички реклами и рекламни кампании, публикувани, излъчвани, организирани в периода 01.01.2012 - 29.07.2013 г. и неучаствали в съответната категория в предишни издания на Фестивала.

  2. Всяка реклама трябва да е придружена от заявка. Всяка агенция предоставя една декларация, подписана и подпечатана от рекламната агенция, в която са описани всички заявки, с които агенцията участва във ФАРА. Ако агенцията подава заявки и в творческите, и в медийните категории, тя трябва да представи две отделни декларации.

  3. Всички рекламни форми трябва да бъдат подадени най-късно до 31.07.2013 г. и да отговарят на техническите изисквания.

  4. Във Фестивала имат право да участват само рекламни агенции.

  5. В творческите категории участниците представят рекламни продукти, създадени в България и реализирани в страната или чужбина.

  6. В медийните категории могат да участват агенции, които са създали или реализирали съответните реклами в посочените медийни канали.

  7. В медийните категории могат да участват реклами, които са част от международни кампании, при условие че медийната стратегия, идея и реализация са на участващата агенция.

  8. Не се допуска директно участие на рекламодатели във Фестивала.

  9. Участниците във Фестивала са длъжни да притежават писмено разрешение за участие в конкурса от рекламодателя (собственика на правата), което да бъде предоставено при поискване в срок от 3 дни.

  10. Не могат да участват търговски комуникации, по отношение на които са налице наложени санкции от държавни, общински и/или независими регулаторни органи, както и такива в несъответствие с Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в РБългария, установено с влязло в сила решение на Етичната комисия.

  11. Във ФАРА могат да участват реклами, чиито санкции, наложени от регулаторен орган, не са били потвърдени от съда и са били създадени и преди 01.01.2012 г.

  12. При получаване на една и съща заявка от повече от една агенция, до участие в конкурса ще бъде допусната агенцията, оторизирана от рекламодателя.

  13. Организаторът на Фестивала не носи отговорност за съдържанието на рекламите.

  14. Организационният комитет си запазва правото да променя броя или вида на категориите в зависимост от заявките.

  15. Техническата комисия има правото по своя преценка да премества заявка от една категория или подкатегория в друга.


 • Творчески категории  1. Филм
    1.1. ТВ реклама и кинореклама
  /В тази подкатегория влизат рекламни клипове и форми (спонсорства, бъгове, заставки и пр.), излъчвани в телевизионен ефир и/или киносалон./  
      1.1.1. Стоки

      1.1.2. Услуги
      1.1.3. Социална, политическа, медийна реклама
  1.2. Други филмови форми*

   /В тази подкатегория влизат други филмови форми (онлайн видео, viral видео и пр.), излъчвани с рекламна цел./    

  2. Радио реклама

  /В тази категория влизат радио клипове, радио спонсорства, радио игри и други форми, излъчвани в радио ефир или в онлайн разпространявани радиа./  

  3. Прес реклама

  /В тази категория влизат рекламни публикации и форми, публикувани във вестници, списания и/или други тиражни печатни издания./  
     3.1. Стоки

     3.2. Услуги

     3.3. Социална, политическа, медийна реклама
   

  4. Out of Home

     4.1. Външна реклама

     /В тази подкатегория влизат всички стандартно съществуващи и възможни за стандартно наемане формати за външна реклама като: билборди, ракети (city lights), мешове, калкани, плакати, спирки, пейки, градски транспорт, бариери и др./  
     4.2. Вътрешна реклама

     /В тази подкатегория влизат всички стандартно съществуващи и възможни за стандартно наемане формати за вътрешна реклама като: free cards, табели, ескалатори, асансьори, реклама в тоалетни, молове, метростанции и др./
     4.3. Ambient
     /В тази подкатегория влизат всички специално проектирани и създадени за конкретната среда и момент конструкции, носители, инсталации, знаци и специални ефекти, за които не са използвани стандартно съществуващи и възможни за стандартно наемане формати./   

  5. Дизайн и текст
     5.1. Корпоративна и бранд идентичност
     /В тази подкатегория влизат всички лога, типографии, знаци, графични стандарти, фирмени материали и др. пряко свързани със създаване на корпоративна и/или бранд идентичност./ 
     5.2. Опаковки и етикети

     /В тази подкатегория влизат всички видове опаковки, етикети и всякакви други форми и техники на опаковане и пакетиране./     
     5.3. Art Direction

     /В тази подкатегория влизат всички видове печатни материали (календари, материали за директен маркетинг, брошури, стикери, покани, листовки, продуктови каталози и пр.), фотографии, илюстрации, анимация, видео и 3D форми./

  Забележка: В категорията се оценяват визуалните и графични качества на заявката.

     5.4. Рекламен текст
     /В тази категория влиза всяко използване на текст с рекламна цел, независимо от вида медиа: брошури, каталози, прес и аутдор реклама, радио клипове, ТВ клипове, текстове в уебсайтове или дигитални приложения, др./ 

  6. Digital
     6.1. Уебсайтове, микросайтове и мобилни приложения**

     /В тази подкатегория влизат всички собствено принадлежащи дигитални форми и формати (owned media) като: уебсайтове, микросайтове, блогове, лендинг страници, промоционални сайтове, приложения, апликации и игри за мобилни устройства и др./  
    6.2. Онлайн реклама**

     /В тази подкатегория влизат всички стандартно наети дигитални форми и формати (bought media) като: банери, брендиране на сайтове, мобилен маркетинг и др./  
     6.3. Социални медии**

     /В тази подкатегория влизат всички дигитални форми и формати, използващи социалните мрежи (earned media) като: социални медии, facebook, приложения за facebook, онлайн PR и др./  
     6.4. Интерактивна кампания***

     /В тази подкатегория влизат всички рекламни кампании, включващи поне две от изброените по-горе подкатегории (6.1, 6.2 и 6.3) или една от изброените подкатегории като водеща медия и друг пряко свързан комуникационен канал. Заявката следва ясно да показва взаимовръзката между отделните елементи. Всички елементи на кампанията трябва да са реализирани до 29.07.2013 год./  

  7. Автореклама

     /В тази категория влизат всички видове реклама, създадени от името и за сметка на агенцията, подала заявката, за промотиране на агенцията към външна за нея публика: поздравителни картички, печатни материали, обяви за работа, събития, тържества, ПР проекти и пр./   

  8. Събития***
     /В тази категория влизат всички видове събитиен маркетинг, корпоративни събития, PR събития, флашмоб, дилърски конференции и други видове перформанси с рекламна цел./   

  9. One-to-one Communication***

     /В тази категория влизат всички форми на директен маркетинг и активации към крайния потребител: всякакъв вид промоции, семплинг механизми, директна поща и т.н./

  10. Рекламна кампания****

     /В тази категория влизат всички рекламни кампании, чиито елементи са излъчени, публикувани и/или организирани до 29.07.2013 год. Под рекламна кампания, за целите на ФАРА, се разбира набор от координирани помежду си рекламни и промоционални творчески разработки, подчинени на една маркетингова стратегия и една идея, и реализирани в повече от един комуникационен канал./ 
     10.1. Стоки

     10.2. Услуги

     10.3. Социална, политическа, медийна реклама


  *Рекламните форми се представят с видео материал с времетраене до 5 минути. Участникът може да предостави допълнително и видео материал с пълното времетраене на филмовата форма.
  **Рекламните форми се представят с видео материал с времетраене до 3 минути.
  ***Рекламните форми се представят с презентация на живо или видео материал с времетраене до 5 минути.
  ****Рекламните кампании се представят с презентация на живо или видео материал с времетраене до 8 минути.  


  Всички заявки, участващи в категории „Рекламна кампания”, „Интерактивна кампания”, „Оne-to-one Communication” и „Събития” ще се представят пред творческото жури и публиката на Фестивала в Албена. Журирането на категории „Филм”, „Радио реклама” и „Digital” ще бъде отворено за всички акредитирани.
  Медийни категории 1. Иновативно използване на традиционни медии  

  2. Иновативно използване на дигитални медии
     /Категорията включва онлайн реклама (банерна реклама, уебсайтове, микросайтове, чатове, имейл маркетинг), социални и маркетинг мрежи (viral игри, блогове, социални сайтове, апликации), мобилна реклама (SMS, MMS, WAP, bluetooth, мобилни апликации), други дигитални медии (игри, screensavers, всякакъв вид апликации за сваляне и др.)/  

  3. Нови комуникационни канали  

  4. Дигитална кампания
     /В категорията могат да участват кампании, които включват поне два вида дигитална реклама от указаните за категория Иновативно използване на дигитални медии. Всички представени елементи на кампанията трябва да са реализирани до 29.07.2013 год. Рекламните форми се представят с презентация на живо или видео материал с времетраене до 5 минути./  

  5. Медийна кампания
     /В категорията могат да участват кампании, включващи използването на минимум 2 комуникационни канала. Всички представени елементи на кампанията трябва да са били излъчени /публикувани, организирани/ до 29.07.2013 год. Рекламните форми се представят с презентация на живо или видео материал с времетраене до 5 минути. Участниците ще бъдат оценявани колко успешно са интегрирали избраните медии за реализиране на кампанията и трябва да покажат колко добре различните типове медии се допълват, за да представят посланието на марката./ 

  Заявките във всички медийни категории се представят с презентационен борд.  
  За категории „Иновативно използване на традиционни медии“, „Иновативно използване на дигитални медии“ и „Нови комуникационни канали“ участниците трябва да попълнят следната информация в презентационния борд:
  1. Инсайт, стратегия и идея
     Опишете целевата аудитория, към която е насочена комуникацията, целите, инсайта, който доведе до идеята, стратегическия подход, който избрахте.  
  2. Реализация
     Опишете креативното решение, медийната стратегия – използвани канали и взаимодействие между тях.

  За категории „Дигитална кампания” и „Медийна кампания”задължителен елемент е и видео материал или презентация на живо с времетраене до 5 минути.

  Участниците ще представят кампаниите си пред медийното жури и публиката на Фестивала в Албена.  
  За категории „Дигитална кампания” и „Медийна кампания” участниците трябва да представят кампанията си като опишат във видеото/презентацията:
  1. Инсайт, стратегия и идея
     Опишете целевата аудитория, към която е насочена комуникацията, целите, инсайта, който доведе до идеята, стратегическия подход, който избрахте.
  2. Реализация
     Опишете креативното решение, медийната стратегия – използвани канали и взаимодействие между тях.  
  3. Ефект от комуникацията
     Опишете резултата от комуникационната активност, как тя повлия на потребителските нагласи и отношение.  

  Критериите за журиране в „Дигитална кампания” и „Медийна кампания” са три и имат различна тежест:
   - Инсайт, стратегия и идея – (35%)
   - Реализация – (35%)
   - Ефект от комуникацията – (30%)  

  Срокове  

  Краен срок за подаване на заявките и материалите за участие: 31.07.2013 г. Заявки, получени след крайния срок или неотговарящи на техническите изисквания, няма да се допускат до участие в конкурсната програма.

 • Такси   
  Творчески категории Първа заявка /BGN/ Следващи заявки /BGN/
  ФИЛМ / ТВ реклама и кинореклама
  Стоки 360 192
  Услуги 360 192
  Социална, политическа, медийна реклама 360 192
  ФИЛМ / Други филмови форми 360 192
  РАДИО РЕКЛАМА 180 96
  ПРЕС РЕКЛАМА
  Стоки 180 96
  Услуги 180 96
  Социална, политическа, медийна реклама 180 96
  OUT OF HOME
  Външна реклама 180 96
  Вътрешна реклама 180 96
  Ambient 180 96
  ДИЗАЙН И ТЕКСТ
  Корпоративна и бранд идентичност 180 96
  Опаковки и етикети 180 96
  Art Direction 180 96
  Рекламен текст 180 96
  DIGITAL
  Уебсайтове, микросайтове и мобилни приложения 180 96
  Онлайн реклама 180 96
  Социални медии 180 96
  Интерактивна кампания 300 168
  АВТОРЕКЛАМА 240 132
  СЪБИТИЯ 360 192
  ONE-TO-ONE COMMUNICATION 360 192
  РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ
  Стоки 600 360
  Услуги 600 360
  Социална, политическа, медийна реклама 600 360
        
  Медийни категории Първа заявка /BGN/ Следващи заявки /BGN/
  Иновативно използване на традиционни медии 180 96
  Иновативно използване на дигитални медии 180 96
  Нови комуникационни канали 180 96
  Дигитална кампания 300 168
  Медийна кампания 360 192

 • Класиране и награди При подаване на заявка от името на повече от една агенция предварително трябва да е определено как да се поделят точките между агенциите при получаване на награда или номинация.
  При посочени повече от една фирми като „Рекламодател”, предварително трябва да е отбелязано при получаване на награда или номинация в какво съотношение ще се поделят точките между тях.
  Във всяка категория по преценка на журито се излъчват финалисти и се присъждат съответния брой награди /злато, сребро и бронз/.
  Всяка реклама/кампания печели точки според полученото отличие.

  Творчески категории
  Отличие Точки
  Злато 7
  Сребро 5
  Бронз 3
  Финалист 1
     
  Злато интерактивна кампания 8
  Сребро интерактивна кампания 6
  Бронз интерактивна кампания 4
  Финалист интерактивна кампания 2
     
  Злато рекламна кампания 10
  Сребро рекламна кампания 8
  Бронз рекламна кампания 6
  Финалист рекламна кампания 2


  Медийни категории
  Отличие Точки
  Злато 7
  Сребро 5
  Бронз 3
  Финалист 1
     
  Злато дигитална кампания 8
  Сребро дигитална кампания 6
  Бронз дигитална кампания 4
  Финалист дигитална кампания 2
     
  Злато медийна кампания 10
  Сребро медийна кампания 8
  Бронз медийна кампания 6
  Финалист медийна кампания 2

  Наградата Творческа агенция на годината се връчва на участника, събрал най-много точки от творческите категории.
  Наградата Медиа агенция на годината се връчва на участника, събрал най-много точки от медийните категории.
  Наградата Рекламодател на годината се връчва на рекламодателя, събрал най-много точки от всички категории.

  Награда “Grand Prix” в рамките на Творческия фестивал на ФАРА


  След приключване на втори кръг журиране журито ще определи Grand Prix – награда за една-единствена работа, независимо от категорията, която журито смята не само за най-доброто в българската реклама за годината, но и за пример за подражание за гилдията не само в България.
  Начин за избиране:
  • Всеки член на журито има право да предложи свой фаворит или да се въздържи от номинация, ако смята, че в дадената година липсва работа на световно ниво. Провежда се дискусия за обсъждане на предложените фаворити (ако има такива).
  • Grand Prix се присъжда само и единствено, ако дадена работа получи най-малко 80% одобрение на членовете на журито. Ако повече от една работа получи 80% одобрение, журито продължава да дискутира, докато определи най-силната идея сред тях.
  • Връчването на Grand Prix не е задължително, а е пожелателно. Заявката не получава допълнителни точки в класацията Творческа агенция на годината.
  • Наградата за Grand Prix е изпращането на съответната заявка за участие в международен фестивал, като разходите за участието ще бъдат поети от Българската асоциация на комуникационните агенции.

 • Правила за участие във ФАРА 2013 Сумарна таблица Заявка - творчески категории Технически изисквания Декларация - творчески категории Презентационен борд Заявка - медийни категории Декларация по т. 11 - творчески категории Декларация - медийни категории Декларация по т. 11 - медийни категорииЙордан Жечев
Андрей Андреев - Вини
Анна Стилианаки
Велина Мавродинова
Владимир Цонков
Иван Гаков
Марсел Леви
Мартин Димитров
Момчил Захариев
Радослав Бимбалов
Румен Киров
Творческо жури
Медийно жури
Десислава Олованова
Весела Димова
Добринка Стойкова
Иво Алтънов
Иво Цеков
Красимира Василева
Мария Гергинова
Мария Тодорова
Милин Джалалиев
Мирослав Тонев


 • Йордан Жечев
  Творчески директор
  ДДБ София
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЖУРИТО
  1. Кои идеи оцеляват?
  Смислените.

  2. Хляб или зрелища?
  Очевидно, в моя случай, хляб.

  3. Във възход или упадък е българската рекламна империя?
  Просто няма такава империя.

  4. Страх ли ви е от лъвове?
  Не, страх ме е от игри на думи.
 • Андрей Андреев - Вини
  Творчески директор
  New Moment New Ideas Company
  1. Кои идеи оцеляват?
  Тези, които те държат буден.

  2. Хляб или зрелища?
  Има глад и за двете. Скуката е майка на глада.

  3. Във възход или упадък е българската рекламна империя?
  По-скоро е перманентно застрашена, но така е с империите.  Старая се да съм настроен оптимистично.

  4. Страх ли ви е от лъвове?
  Държа един на мушката, гледаме се с разбиране.

 • Анна Стилианаки
  Executive Creative Director
  Ogilvy Group
  1. Кои идеи оцеляват?
  Идеите, които се основават на прости човешки истини; които имат потенциала да докоснат сърцата и умовете на аудиторията и които са изпълнени със смелост – така че да изпъкват, да обединяват и да придвижват напред – марките, хората, и, в крайна сметка, света.

  2. Хляб или зрелища?
  И двете. Съдържание и форма. За предпочитане, с отлично качество и в големи количества. Но с мярка и вкус.

  3. Във възход или упадък е българската рекламна империя?
  Очевидно е, че единствената логична посока е напред. Много битки трябва да бъдат спечелени, от много хора на различни фронтове, за да се изгради една империя.

  4. Страх ли ви е от лъвове?
  Цитирайки Марк Аврелий, един от добрите римски императори и известен стоик: “Изкуството на живота прилича много повече на борба, отколкото на танц”. Но всъщност, изкуството да създаваш означава да правиш двете едновременно. В Огилви вече има два Млади Лъва, и очакваме още много.

 • Велина Мавродинова
  Tворчески директор
  Ентусиазъм
  1. Кои идеи оцеляват?
  Тези с късмет, понякога най-добрите, понякога най-удобните.

  2. Хляб или зрелища?
  Порция зрелище с една филийка.

  3. Във възход или упадък е българската рекламна империя?
  Им...какво?

  4. Страх ли ви е от лъвове?
  Много.

 • Владимир Цонков
  Творчески директор
  Saatchi & Saatchi
  1. Кои идеи оцеляват?
  Или най-добрите, или най-добре адаптираните.*

  2. Хляб или зрелища?
  Сладолед или кино?*

  3. Във възход или упадък е българската рекламна империя?
  Няма империя, има само вилаети. При някои наблюдаваме възход.*

  4. Страх ли ви е от лъвове?
  Къде са?*


  * Отговорите са писани с широка усмивка, моля да не бъдат тълкувани сериозно :D
 • Иван Гаков
  Арт директор
  РА КРЕС
  1. Кои идеи оцеляват?
  Първичните и непорочно заченати в утробата на добрия колектив, без цензура и шаблони. Всичко останало е за протокола.

  2. Хляб или зрелища?
  На гол тумбак чифте пищови и пищна заря за вас, дами и господа.

  3. Във възход или упадък е българската рекламна империя?
  Желанието за владеене на нови територии и свежата, легионерска кръв са в основата за възхода на цялата империя.

  4. Страх ли ви е от лъвове?
  Нека думата бъде „Респект“.

 • Марсел Леви
  Tворчески директор
  Noble Graphics
  1. Кои идеи оцеляват?
  Оцеляване е точно казано. Често идеите остават инвалиди за цял живот. Отрязани ръце, крака. Има случаи и на обезглавени идеи, които се щурат хаотично из медийното пространство без да знаят какво правят.

  2. Хляб или зрелища?
  Ще се опитам да цитирам по памет, надявам се аудиторията да ме разбере: Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  3. Във възход или упадък е българската рекламна империя?
  Принципно рекламна империя е оксиморон. Няколко пъти опитваме да завземем пазара и да работим за конкурентни марки. Получаваме само кисели физиономии и сигнал “в момента няма връзка с този номер”.

  4. Страх ли ви е от лъвове?
  По-скоро тях ги е страх. Нещо бягат, крият се. Паля фара, лъвове не виждам.
 • Мартин Димитров
  Творчески директор
  reforma
  1. Кои идеи оцеляват?
  Тези, които са изначално важни, фундаментално полезни, податливи на развитие във времето и променящи човечеството. Прекрасен пример за такава идея е пералната машина - тя се развива над 6 века, усъвършенства се в различни държави и континенти, за да достигне до почти съвършения си, съвременен и автоматичен вид в края на 30-те на миналия век в Щатите. Хиляди са работили през столетията върху технологията на пералнята, за да могат стотици милиони да имат повече свободно време, което да използват умно и добре. Генерално може би не се е получило, но това не лишава замисълът за пералната машина от изключителната му добронамереност в полза на човешкия род.
  Иначе, по нашия край като че ли по-трудно оцеляват идеите на Левски и по-лесно - тези на братя Диневи. Тъжна работа.

  2. Хляб или зрелища?
  Въпросът е игра с клише и първосигналният отговор вероятно би представлявал нещо подобно. В контекста на Римската империя  "Хляб или зрелища" е въпрос, невъзможен за формулиране, тъй като арената не е само забавление, но и ключова част както от цялостен, базиран на "memento mori" светоглед, така и от възможността на суверена да взима решения с палец. Гладиаторите не са просто панаир, те, чрез борбата си за достойнство, учат римската публика на избор. Така че, в културата на Рим арената е училище по демокрация.
  А спрямо 2013-та, вярвам, дори и в България, въпросът "Хляб или зрелища" просто не стои. Или поне не трябва да стои.

  3. Във възход или упадък е българската рекламна империя?
  Възходът на всички съществували до момента империи винаги е стъпвал на няколко, може би направо забележителни за непросветените, характеристики - толерантност, желание за диалог, готовност за компромис и водене на война само в много краен случай. Успехът на османците не би бил възможен без подкрепата и диалога им с Ватикана. В крайна сметка, падането на Константинопол обръща християнския свят и превръща във водеща католическата вяра. Същото важи и за Британската империя - 33 милиона квадратни километра, почти навсякъде усвоени без бой. Воюват малките, големите просто се разбират - както помежду си, така и с малките.
  От тази гледна точка, Българската рекламна империя никога не е била във възход, за да изпадне в упадък. А също така не притежава и характеристиките на империя. По-скоро империйка, постоянно подлагана на финансови набези от страните-клиенти и в същото време раздирана от направо глуповати междуособици.

  4. Страх ли ви е от лъвове?
  Не. Страх ме е от мухи.

 • Момчил Захариев
  Творчески директор
  NEXT-DC
  1. Кои идеи оцеляват?
  Идеите, които стават част от културата.

  2. Хляб или зрелища?
  ... хляб.

  3. Във възход или упадък е българската рекламна империя?
  Не знаех, че има такава.

  4. Страх ли ви е от лъвове?
  Да, много.

 • Радослав Бимбалов
  Творчески директор
  The Smarts
  1. Кои идеи оцеляват?
  Потентните.

  2. Хляб или зрелища?
  Зрелищен хляб. На вкус е като заводския, но хапе.

  3. Във възход или упадък е българската рекламна империя?
  Не е в упадък. Просто е вцепенена в очакване на удара. По сценарий трябва да му отвърне.

  4. Страх ли ви е от лъвове?
  Този въпрос не се отнася за мен. Роден съм в края на юли.
 • Румен Киров
  Старши копирайтър
  Публисис София
  1. Кои идеи оцеляват?
  Онези, в които вярваме най-силно.

  2. Хляб или зрелища?
  Пост и молитва.

  3. Във възход или упадък е българската рекламна империя?
  Няма значение. Важно е какво ще направиш днес.

  4. Страх ли ви е от лъвове?
  Възхищавам им се. Все пак съм зодия лъв

 • Творческо жури
  Медийно жури
  Йордан Жечев
  Творчески директор
  ДДБ София
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЖУРИТО
  Андрей Андреев - Вини
  Творчески директор
  New Moment New Ideas Company
  Анна Стилианаки
  Executive Creative Director
  Ogilvy Group
  Велина Мавродинова
  Tворчески директор
  Ентусиазъм
  Владимир Цонков
  Творчески директор
  Saatchi & Saatchi
  Иван Гаков
  Арт директор
  РА КРЕС
  Марсел Леви
  Tворчески директор
  Noble Graphics
  Мартин Димитров
  Творчески директор
  reforma
  Момчил Захариев
  Творчески директор
  NEXT-DC
  Радослав Бимбалов
  Творчески директор
  The Smarts
  Румен Киров
  Старши копирайтър
  Публисис София

 • Творческо жури
  Медийно жури
  Десислава Олованова
  Съосновател и съдружник
  reforma
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЖУРИТО
  Весела Димова
  Директор „Продажби”
  бТВ Медия Груп
  Добринка Стойкова
  Директор Медийни операции
  ДДБ Груп
  Иво Алтънов
  Управляващ директор
  Noble Graphics
  Иво Цеков
  Управляващ директор
  Пиеро97 МА
  Красимира Василева
  Директор Продажби, Маркетинг и ПР
  Нова Броудкастинг Груп, част от MTG
  Мария Гергинова
  Group Media Director
  Ogilvy Group /Mindshare
  Мария Тодорова
  Изпълнителен директор и основател
  NEXT-DC
  Милин Джалалиев
  Управител
  Saatchi & Saatchi
  Мирослав Тонев
  Media Manager
  New Moment New Ideas Company

 • Десислава Олованова
  Съосновател и съдружник
  reforma
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЖУРИТО

  1. Кои идеи оцеляват?
  Тези, в основата на които, има здрав разум и истински чувства.

  2. Хляб или зрелища?
  Зрелища, в които има хляб. 

  3. Във възход или упадък е българската рекламна империя?
  За бизнес, който се развива в условията на липсващо рекламно образование, в който кадрите са самоуки, пазарът – малък, бюджетите – ограничени, критериите - неясни, медиите - манипулирани, законодателството – малоумно, а усилията да прокараш що годе смислена  рекламна стратегия – неистови, се справяме доста добре.

  4. Страх ли ви е от лъвове?
  Не знам какво сте имали предвид в този въпрос, да кажем, че разбирам лъва като стремеж да отличиш онази работа през годината, която наистина е творчески достойна. Което значи, че журито не трябва да го е страх от лъвове. Въпреки, че те са плашещи. Не малко агенциите са чували думите “идеята ви е много креативна, но според нас пазарът не е доръсъл за нея”. Затова на практика лъвовете са изчезващ, незащитен вид.    

 • Весела Димова
  Директор „Продажби”
  бТВ Медия Груп

 • Добринка Стойкова
  Директор Медийни операции
  ДДБ Груп
  1. Кои идеи оцеляват?
  Вдъхновяващите и забележителните.

  2. Хляб или зрелища?
  За някой е хляб, а за друг зрелище. Обратното също е вярно.

  3. Във възход или упадък е българската рекламна империя?     
  Зависи от империалистите.

  4. Страх ли ви е от лъвове?
  Лъвовете ме научиха на много неща, включително и как да бъда един от тях.


 • Иво Алтънов
  Управляващ директор
  Noble Graphics
  1. Кои идеи оцеляват?
  Тези, за които имаш смелостта да се бориш докрай.

  2. Хляб или зрелища?
  Хляб и зрелища, но като че ли напоследък зрелищата идват малко в повече от хляба.

  3. Във възход или упадък е българската рекламна империя?
  Истината е по средата.

  4. Страх ли ви е от лъвове?
  Мисля, че не, но като се изправим очи в очи, ще знам със сигурност...
 • Иво Цеков
  Управляващ директор
  Пиеро97 МА
  1. Кои идеи оцеляват? 
  Реализираните!

  2. Хляб или зрелища?    
  Без хляб зрелищата са крайно нелицеприятни …

  3. Във възход или упадък е българската рекламна империя? 
  Империя е доста грандоманско, иначе българския рекламен т. нар. „бизнес“ е в положение на свободно „падение“.

  4. Страх ли ви е от лъвове? 
  Егати въпроса ???
 • Красимира Василева
  Директор Продажби, Маркетинг и ПР
  Нова Броудкастинг Груп, част от MTG
  1. Кои идеи оцеляват?
  Големите идеи, идеите, които могат да променят поколения, начин на живот, усещане и оцеляват във времето.

  2. Хляб или зрелища?
  На диета съм …, така че зрелище.

  3. Във възход или упадък е българската рекламна империя?
  По-скоро пред демократично начало. Империята е все пак остаряла форма на управление и не би трябвало да намира място в модерния свят.

  4. Страх ли ви е от лъвове?
  Не, защото съм на трибуната, да ми мислят тези, които са на арената
 • Мария Гергинова
  Group Media Director
  Ogilvy Group /Mindshare
  1. Кои идеи оцеляват?
  Според мен оцеляват простите идеи, тези които възприемаш бързо и веднага искаш да споделиш с приятелите си.

  2. Хляб или зрелища?
  Не съм привърженик на крайностите, трябва да има от всичко.

  3. Във възход или упадък е българската рекламна империя?
  Във възход не е със сигурност, иска ми се да мисля, че е поне някъде по средата.

  4. Страх ли ви е от лъвове?
  Не, не ме е страх. Възхищавам се и симпатизирам на силните в природата.
 • Мария Тодорова
  Изпълнителен директор и основател
  NEXT-DC
  1. Кои идеи оцеляват?
  Идеите, които променят хората и правят света по-добър.

  2. Хляб или зрелища?
  Нито едно от двете.

  3. Във възход или упадък е българската рекламна империя?

  Рекламна империя?

  4. Страх ли ви е от лъвове?

  Не.

 • Милин Джалалиев
  Управител
  Saatchi & Saatchi
  1. Кои идеи оцеляват?
  Адаптивните.

  2. Хляб или зрелища?
  Рекламата продава хляб, чрез зрелища.

  3. Във възход или упадък е българската рекламна империя?
  Надявам се възход след упадък.

  4. Страх ли ви е от лъвове?
  Да, когато са в клетка.

 • Мирослав Тонев
  Media Manager
  New Moment New Ideas Company
  1. Кои идеи оцеляват?
  Реализираните имат най-голям шанс.

  2. Хляб или зрелища?
  Има значение коя част на тялото е гладна.

  3. Във възход или упадък е българската рекламна империя?
  Зависи от мерната единица, с която ги дефинираме.

  4. Страх ли ви е от лъвове?
  Само когато ги нямам.
11 септември, сряда
12 септември, четвъртък
13 септември, петък
14 септември, събота


 • 11 септември, сряда
  след 11:00 Регистрация на участниците във ФАРА 2013
  Вариете Албена
  15:00 – 15:10 Откриване на ФАРА 2013
  Йордан Жечев (председател на Творческото жури) представя критериите за журиране
  15:10 – 15:30 Представяне на авторекламите, участващи в конкурсната програма
  /отворено за всички акредитирани/
  15:30 – 17:00 Първи кръг журиране на категория Digital
  (подкатегории Уебсайтове, микросайтове и мобилни приложения; Онлайн реклама; Социални медии)
  /отворено за всички акредитирани/
  17:00 – 17:20 Първи кръг журиране на категория Радио реклама
  /отворено за всички акредитирани/
  17:20 – 18:30 Cannes Lions 2013 – Film Lions Winners

  Изложба и представяне на рекламните материали, участващи в конкурса
  Вариете Албена • 12 септември, четвъртък
  10:00 – 10:10 Десислава Олованова (председател на Медийното жури) представя критериите за журиране
   10:10 - 10:50
  Представяне и първи кръг журиране на дигиталните кампании, участващи в конкурсната програма
  (презентации до 5 мин.)

  Bushmills Brothers
  Knoway
  Duvamism
  Saatchi & Saatchi
  Заедно за Великден
  Media Club
  Heineken – Road to the Final
  NEXT-DC
  Отива една жена при лекаря
  reforma
  Семейство Филипови
  Saatchi & Saatchi
  Amstel – Да освободим свободното време
  NEXT-DC
   10:50 – 12:00 Представяне и първи кръг журиране на медийните кампании, участващи в конкурсната програма
  (презентации до 5 мин.)

  Отива една жена при лекаря
  reforma
  Паметници
  Saatchi & Saatchi
  Pepsi Grand Party Race
  ББДО Груп/Медия Дайрекшън ОМД
  Песента на ДЗП
  New Moment New Ideas Company
  Семейство Филипови
  Saatchi & Saatchi
  Само кажи “благодаря”
  Mindshare
  ЦиКатридина
  Media Club
  Amstel – Да освободим свободното време
  NEXT-DC
  199 пилета
  Saatchi & Saatchi
  Демоните на да Винчи
  reforma
  Amstel Relaunch 2012
  Mindshare
  Икеа – Искам нова кухня
  PHD
  Ценни Книжа
  Saatchi & Saatchi
  В името на природата
  Mindshare
  12:00 - 13:00
  пауза
  13:00 – 13:50 Първи кръг журиране на категория Филм, подкатегория ТВ реклама и кинореклама
  /отворено за всички акредитирани/
  13:50 – 14:40 Първи кръг журиране на категория Филм, подкатегория Други филмови форми
  (отворено за всички акредитирани)
  14:40 – 15:00
  кафе пауза
  15:00 – 16:40
  Представяне и първи кръг журиране на интерактивните кампании, участващи в конкурсната програма
  (презентации до 5 мин.)

  Fiesta24
  ДДБ София
  Heineken – Road to the Final
  NEXT-DC
  Academy365
  reforma
  Цифровизация
  ДДБ София
  Bionect търси най-палавото и енергично дете за свое рекламно лице
  Adhoc
  Amstel – Да освободим свободното време
  NEXT-DC
  Bushmills Brothers
  Knoway
  Демоните на да Винчи
  reforma
  Duvamism
  Saatchi & Saatchi
  Бай Гангньо стил
  ДДБ София
  Мария Илиева представя Sensuelle
  Изи Онлайн АД
  Монолози на Темето
  Archer Ideas
  Land of quattro
  Saatchi & Saatchi
  Къф си ти бе?
  ДДБ София
  Написаното остава
  Публисис АД
  Отива една жена при лекаря
  reforma
  Сподели Нощта
  The Smarts
  Порно, серия от 2
  ДДБ София
  Семейство Филипови
  Saatchi & Saatchi
  16:40 – 17:30

  Представяне и първи кръг журиране на събитията, участващи в конкурса
  (презентации до 5 мин.

  ABSOLUT BLANK
  bWorks
  Защото ме е грижа – Because I care
  Adhoc
  Играта на Мтел
  Демнер, Мерличек и Бергман София
  IKEA DIY
  ДДБ София
  Книги за смет
  Lowe Swing Communications
  Лектор в Academy365
  reforma
  Kamenitza Благотворителен Бадминтон Турнир
  Adhoc
  Концерт на Snoop Dogg Aka Snoop Lion на 8 юли в България
  Moko Solution
  MINI Cinema
  Noble Graphics
  Най-дългата рисунка подарък за слона
  Adhoc
  The No Project
  ББДО Груп
  17:30 – 18:20
  The new digital - high volume with low budget
  Nir Refuah
  Chief Innovation Officer
  McCann CEE

  Изложба и представяне на рекламните материали, участващи в конкурса
  Вариете Албена


 • 13 септември, петък
  10:00 – 12:00 Представяне и първи кръг журиране на рекламните форми, участващи в
  категория One-to-one Communication
  (презентации до 5 мин.)

  Предай нататък
  Saatchi & Saatchi
  Pepsi Grand Party Race
  ББДО Груп
  Сам срещу вратаря
  All Channels Communication Group
  Скицирай приятел
  Knoway
  Start My Fire!
  NRG Creative Boutique
  Robin Food
  Saatchi & Saatchi
  Стралджанска Experience
  ББДО Груп
  Урокът
  Ogilvy Group
  Fanta Play Tour
  Публисис АД
  199 пилета
  Saatchi & Saatchi
  Фланелки
  ДДБ София
  Heineken – Road to the Final
  NEXT-DC
  X-Spot Office Challenge
  Adhoc
  Academy365
  reforma
  Bikers
  New Moment New Ideas Company
  Amstel Pause
  NEXT-DC
  За всяка картина от твоя ден
  All Channels Communication Group
  Къф си ти бе?
  ДДБ София
  Nails for rails
  Ogilvy Group
  Мобилен бар
  New Moment New Ideas Company
  Amstel Safe
  NEXT-DC
  Отива една жена при лекаря   
  reforma
  12:00 – 13:00 пауза
  13:00 – 17:00 Представяне и първи кръг журиране на рекламните кампании, участващи в конкурса
  (презентации до 8 мин.)

  подкатегория Стоки

  Семейство Филипови
  Saatchi & Saatchi
  Сто години правим живота по-сладък
  All Channels Communication Group
  Цифровизация
  ДДБ София
  Amstel - Да освободим свободното време
  NEXT-DC
  199 Пилета
  Saatchi & Saatchi
  MINI Cinema
  Noble Graphics
  Бай Гангньо стил
  ДДБ София
  Гледай да не пипнеш нещо!
  New Moment New Ideas Company
  Pepsi Grand Party Race
  ББДО Груп
  Некой бреца у убору
  Noble Graphics
  Песента на ДЗП
  New Moment New Ideas Company
  Порно, серия от 2
  ДДБ София

  подкатегория Услуги

  Academy365
  reforma
  Къф си ти бе?
  ДДБ София
  Написаното остава
  Публисис АД
  Само кажи “благодаря”
  Ogilvy Group
  Супрбрзптрбитлскикрдт
  The Smarts
  Ценни книжа
  Saatchi & Saatchi

  подкатегория Социална, политическа, медийна реклама

  Но ние сме хора
  Публисис АД
  Нови видове
  Ogilvy Group
  Образователна кампания “Влез в час с данъците”
  Интерпартнерс Комюникейшънс
  Отива една жена при лекаря
  reforma
  Помним ли историята
  Saatchi & Saatchi
  Твоят живот е твоят филм
  Демнер, Мерличек и Бергман София
  Цигареното лоби има нужда от теб
  The Smarts
  Bikers
  New Moment New Ideas Company
  В името на природата
  Ogilvy Group
  Да събудим Марица!
  РА КРЕС
  Дар за България
  All Channels Communication Group
  17:00 – 17:40 A dog ate my presentation
  Dusan Drakalski
  Regional Creative Director
  New Moment New Ideas Company SEE
  17:40 - 18:25
  Модерното образование и креативността
  Емил Джасим
  програмен директор
  Център за образователни инициативи


  Изложба и представяне на рекламните материали, участващи в конкурса
  Вариете Албена


 • 14 септември, събота
  10:45 – 12:00 Дискусия „Рекламодатели и агенции – вечна дружба“

  Гергана Иванова, The Smarts
  Кирил Хаджидинев, Белла България
  Мая Герасимова, Девин АД
  Ненад Лозович, New Moment New Ideas Company
  Модератор: Сребрина Бобева, Havas Worldwide Sofia

  12:00 – 12:30 Q & A с журито

   
  20:00 Церемония по награждаване на победителите
  /вход – с покани; вратите ще бъдат отворени от 19:30 до 20:00/
  Вариете Албена

  Изложба и представяне на рекламните материали, участващи в конкурса
  Вариете Албена


ПОБЕДИТЕЛИ

ТВОРЧЕСКА АГЕНЦИЯ НА ГОДИНАТА: ДДБ СОФИЯ

Класация - творчески агенции


МЕДИА АГЕНЦИЯ НА ГОДИНАТА: NEXT-DC

Класация - медия агенции


РЕКЛАМОДАТЕЛ НА ГОДИНАТА: ЗАГОРКА АД

Класация - рекламодатели


GRAND PRIX:
ОТИВА ЕДНА ЖЕНА ПРИ ЛЕКАРЯ, АГЕНЦИЯ: REFORMA

ТВОРЧЕСКИ КАТЕГОРИИ

ФИЛМ
ТВ РЕКЛАМА И КИНОРЕКЛАМА
СТОКИ

 
ЗЛАТО
Заглавие на рекламата: Цифровизация
Рекламодател: Хенди
Агенция: ДДБ София

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: Боцуняци
Рекламодател: Proviti
Агенция: Noble Graphics

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: Жорж Ганчев
Рекламодател: Хенди
Агенция: ДДБ София

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: Кюфте, Покривка, Тромбон – серия от 3
Рекламодател: Бритос
Агенция: ДДБ София

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: Порно, серия от 2
Рекламодател: Хенди
Агенция: ДДБ София

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: Ханку Брат
Рекламодател: Хенди
Агенция: ДДБ София

ФИНАЛИСТ
Заглавие на рекламата: Бай Гангньо стил
Рекламодател: Хенди
Агенция: ДДБ София

ФИЛМ
ТВ РЕКЛАМА И КИНОРЕКЛАМА
УСЛУГИ


ФИНАЛИСТ
Заглавие на рекламата: Само кажи “благодаря”
Рекламодател: Космо България Мобайл ЕАД
Агенция: Ogilvy Group

ФИНАЛИСТ
Заглавие на рекламата: Супрбрзптрбитлскикрдт
Рекламодател: UniCredit Bulbank
Агенция: The Smarts

ФИЛМ
ТВ РЕКЛАМА И КИНОРЕКЛАМА
СОЦИАЛНА, ПОЛИТИЧЕСКА, МЕДИЙНА РЕКЛАМА


ЗЛАТО
Заглавие на рекламата: Нови видове – серия от 3
Рекламодател: Космо България Мобайл ЕАД
Агенция: Ogilvy Group

СРЕБРО
Заглавие на рекламата: Цигареното лоби има нужда от теб
Рекламодател: Без Дим
Агенция: The Smarts

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: So Independent Film Festival – серия от 2
Рекламодател: So Independent Film Festival
Агенция: ДДБ София

ФИЛМ
ДРУГИ ФИЛМОВИ ФОРМИ


БРОНЗ
Заглавие на рекламата: Истинските герои
Рекламодател: UniCredit Bulbank
Агенция: The Smarts

ФИНАЛИСТ
Заглавие на рекламата: Къф си ти бе? – серия от 4 от 20
Рекламодател: Хенди
Агенция: ДДБ София

ФИНАЛИСТ
Заглавие на рекламата: Само кажи “благодаря”
Рекламодател: Космо България Мобайл ЕАД
Агенция: Ogilvy Group

ФИНАЛИСТ
Заглавие на рекламата: Семейство Филипови
Рекламодател: TP Vision Bulgaria
Агенция: Saatchi & Saatchi

РАДИО РЕКЛАМА
 
СРЕБРО
Заглавие на рекламата: Кажи ми нещо мръсно
Рекламодател: Институт за български език към БАН
Агенция: Публисис АД

СРЕБРО
Заглавие на рекламата: Морзова азбука
Рекламодател: Walmark
Агенция: New Moment New Ideas Company

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: Виж радиото
Рекламодател: Порше БГ ЕООД
Агенция: Saatchi & Saatchi

ПРЕС РЕКЛАМА
СТОКИ


СРЕБРО
Заглавие на рекламата: Пиле за пиене
Рекламодател: Градус - 1
Агенция: The Smarts

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: 1 юни
Рекламодател: Порше БГ ЕООД
Агенция: Saatchi & Saatchi
 
ПРЕС РЕКЛАМА
УСЛУГИ


СРЕБРО
Заглавие на рекламата: Toyota Wi-Fi
Рекламодател: Тоуоtа
Агенция: New Moment New Ideas Company
 
БРОНЗ
Заглавие на рекламата: #Доставка
Рекламодател: Subway България
Агенция: Публисис АД
 
ПРЕС РЕКЛАМА
СОЦИАЛНА, ПОЛИТИЧЕСКА, МЕДИЙНА РЕКЛАМА


ЗЛАТО
Заглавие на рекламата: Очен тест
Рекламодател: дневник.bg
Агенция: Noble Graphics

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: Нови видове – серия от 4
Рекламодател: Космо България Мобайл ЕАД
Агенция: Ogilvy Group

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: Нощният живот на театъра
Рекламодател: Информбюро
Агенция: The Smarts

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: Цифри (серия от 2)
Рекламодател: Българска асоциация на комуникационните агенции
Агенция: Noble Graphics

ФИНАЛИСТ
Заглавие на рекламата: Разплети мистерията – серия от 3
Рекламодател: НПО “Еволюционен поглед”
Агенция: Ogilvy Group

ФИНАЛИСТ
Заглавие на рекламата: Цигареното лоби има нужда от теб (серия от 2)
Рекламодател: Без Дим
Агенция: The Smarts

OUT OF HOME
ВЪНШНА РЕКЛАМА


ЗЛАТО
Заглавие на рекламата: Серия „Вземи й ума”, „Право в сърцето й”
Рекламодател: CityGarden
Агенция: New Moment New Ideas Company

СРЕБРО
Заглавие на рекламата: Пиле за пиене
Рекламодател: Градус - 1
Агенция: The Smarts

СРЕБРО
Заглавие на рекламата: Toyota Wi-Fi
Рекламодател: Toyota
Агенция: New Moment New Ideas Company

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: Неустоим
Рекламодател: У шоп ООД
Агенция: Ogilvy Group

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: Седалки
Рекламодател: BMW Груп България
Агенция: Noble Graphics

ФИНАЛИСТ
Заглавие на рекламата: Нови видове – серия от 3
Рекламодател: Космо България Мобайл ЕАД
Агенция: Ogilvy Group

OUT OF HOME
ВЪТРЕШНА РЕКЛАМА


БРОНЗ
Заглавие на рекламата: Топографска карта
Рекламодател: Карлсберг България
Агенция: Noble Graphics

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: Честит празник
Рекламодател: Национална мрежа за децата
Агенция: Публисис АД

OUT OF HOME
AMBIENT


ЗЛАТО
Заглавие на рекламата: Amstel Pause
Рекламодател: Загорка АД
Агенция: NEXT-DC

ЗЛАТО
Заглавие на рекламата: Националният НЕприродонаучен музей
Рекламодател: Космо България Мобайл ЕАД
Агенция: Ogilvy Group

СРЕБРО
Заглавие на рекламата: Amstel Safe
Рекламодател: Загорка АД
Агенция: NEXT-DC

СРЕБРО
Заглавие на рекламата: Помним ли историята
Рекламодател: Национален Исторически Музей
Агенция: Saatchi & Saatchi

СРЕБРО
Заглавие на рекламата: Wi – Fi библиотека
Рекламодател: Инвестбанк АД
Агенция: Saatchi & Saatchi

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: Инсталация в автобус
Рекламодател: Живасепт
Агенция: New Moment New Ideas Company

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: Урокът
Рекламодател: Космо България Мобайл ЕАД
Агенция: Ogilvy Group

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: Ценни Книжа - метро
Рекламодател: Инвестбанк АД
Агенция: Saatchi & Saatchi

ФИНАЛИСТ
Заглавие на рекламата: Асансьор от центъра на Земята
Рекламодател: Discovery Networks CEEMEA
Агенция: All Channels Communication Group

ФИНАЛИСТ
Заглавие на рекламата: Nails for rails
Рекламодател: Rails Girls
Агенция: Ogilvy Group

ФИНАЛИСТ
Заглавие на рекламата: Parking Day 2012
Рекламодател: BMW Груп България
Агенция: Noble Graphics

ДИЗАЙН И ТЕКСТ
КОРПОРАТИВНА И БРАНД ИДЕНТИЧНОСТ


ЗЛАТО
Заглавие на рекламата: Капатово, градини и лозя
Рекламодател: Капатово ООД
Агенция: Студио за стратегически дизайн Ентусиазъм
 
БРОНЗ
Заглавие на рекламата: Coppa della Maga
Рекламодател: Сладолед Трейд ЕООД
Агенция: Студио за стратегически дизайн Ентусиазъм

ФИНАЛИСТ
Заглавие на рекламата: Drama Queen
Рекламодател: Drama Queen
Агенция: reforma 

ФИНАЛИСТ
Заглавие на рекламата: Клапа
Рекламодател: BMW Груп България
Агенция: Noble Graphics

ФИНАЛИСТ
Заглавие на рекламата: SOFIA DESIGN WEEK 2013
Рекламодател: Списание ЕДНО
Агенция: FOUR PLUS

ДИЗАЙН И ТЕКСТ
ОПАКОВКИ И ЕТИКЕТИ


ЗЛАТО
Заглавие на рекламата: Арома антицелулит 2
Рекламодател: Арома Козметикс
Агенция: Студио за стратегически дизайн Ентусиазъм

ЗЛАТО
Заглавие на рекламата: Coppa della Maga
Рекламодател: Сладолед Трейд ЕООД
Агенция: Студио за стратегически дизайн Ентусиазъм
 
СРЕБРО
Заглавие на рекламата: Така, да!
Рекламодател: Фууд Концепт ООД
Агенция: Студио за стратегически дизайн Ентусиазъм

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: Alambic
Рекламодател: Черноморско злато АД
Агенция: reforma

ФИНАЛИСТ
Заглавие на рекламата: brêad-à-porter
Рекламодател: Добруджански хляб АД
Агенция: NRG Creative Boutique

ФИНАЛИСТ
Заглавие на рекламата: Михаил Йосифов Sextet, албум „Счупени Прозорци”
Рекламодател: Авенди ООД
Агенция: Knoway

ДИЗАЙН И ТЕКСТ
ART DIRECTION


ЗЛАТО
Заглавие на рекламата: Серия „Вземи й ума”, „Право в сърцето й”
Рекламодател: CityGarden
Агенция: New Moment New Ideas Company

ЗЛАТО
Заглавие на рекламата: So Independent Film Festival – серия от 2
Рекламодател: So Independent Film Festival
Агенция: ДДБ София

СРЕБРО
Заглавие на рекламата: Нови видове – серия от 4
Рекламодател: Космо България Мобайл ЕАД
Агенция: Ogilvy Group

СРЕБРО
Заглавие на рекламата: Разплети мистерията
Рекламодател: НПО „Еволюционен поглед”
Агенция: Ogilvy Group

СРЕБРО
Заглавие на рекламата: Топографска карта
Рекламодател: Карлсберг България
Агенция: Noble Graphics

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: Ave FARA 2013
Рекламодател: Българска асоциация на комуникационните агенции
Агенция: New Moment New Ideas Company
 
БРОНЗ
Заглавие на рекламата: Вампир (серия от 2)
Рекламодател: Без Дим
Агенция: The Smarts

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: Камуфлаж (серия от 3)
Рекламодател: Банка ДСК
Агенция: Noble Graphics

ФИНАЛИСТ
Заглавие на рекламата: История / Анатомия на бирата – серия от 2
Рекламодател: Съюз на пивоварите в България
Агенция: HAVAS Worldwide Sofia

ДИЗАЙН И ТЕКСТ
РЕКЛАМЕН ТЕКСТ


СРЕБРО
Заглавие на рекламата: Боцуняци, Убаво на чривата, Три чешита (серия от 3)
Рекламодател: Proviti
Агенция: Noble Graphics

СРЕБРО
Заглавие на рекламата: Порно, Онлайн
Рекламодател: Хенди
Агенция: ДДБ София

СРЕБРО
Заглавие на рекламата: Цифровизация ТВ клип
Рекламодател: Хенди
Агенция: ДДБ София

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: #Доставка
Рекламодател: Subway България
Агенция: Публисис АД

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: Нови видове
Рекламодател: Космо България Мобайл ЕАД
Агенция: Ogilvy Group

ФИНАЛИСТ
Заглавие на рекламата: Честит празник
Рекламодател: Национална мрежа за децата
Агенция: Публисис АД

DIGITAL
УЕБСАЙТОВЕ, МИКРОСАЙТОВЕ И МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ


ЗЛАТО
Заглавие на рекламата: Dark Internet 
Рекламодател: EVN
Агенция: ДДБ София

СРЕБРО
Заглавие на рекламата: Amstel Time
Рекламодател: Загорка АД
Агенция: NEXT-DC
DIGITAL
ОНЛАЙН РЕКЛАМА
 
СРЕБРО
Заглавие на рекламата: Подсъзнание
Рекламодател: Живасепт
Агенция: New Moment New Ideas Company

СРЕБРО
Заглавие на рекламата: Теория на безопасността
Рекламодател: Космо България Мобайл ЕАД
Агенция: Ogilvy Group

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: Нов киносалон
Рекламодател: BMW Груп България
Агенция: Noble Graphics

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: (Почти) Безкраен скрол
Рекламодател: IKEA
Агенция: ДДБ София

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: Търся MINI
Рекламодател: BMW Груп България
Агенция: Noble Graphics

DIGITAL
СОЦИАЛНИ МЕДИИ

 
ЗЛАТО
Заглавие на рекламата: Отива една жена при лекаря
Рекламодател: Асоциация на Пациентите с Онкологични Заболявания
Агенция: reforma

СРЕБРО
Заглавие на рекламата: Бай Гангньо стил
Рекламодател: Хенди
Агенция: ДДБ София

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: В името на природата
Рекламодател: Столична Община
Агенция: Ogilvy Group

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: Порно
Рекламодател: Хенди
Агенция: ДДБ София

ФИНАЛИСТ
Заглавие на рекламата: Семейство Филипови
Рекламодател: TP Vision Bulgaria
Агенция: Saatchi & Saatchi

ФИНАЛИСТ
Заглавие на рекламата: Spot IKEA
Рекламодател: IKEA
Агенция: ДДБ София

DIGITAL
ИНТЕРАКТИВНА КАМПАНИЯ

 
ЗЛАТО
Заглавие на рекламата: Academy365
Рекламодател: YM GLORY
Агенция: reforma

ЗЛАТО
Заглавие на рекламата: Отива една жена при лекаря
Рекламодател: Асоциация на Пациентите с Онкологични Заболявания
Агенция: reforma

СРЕБРО
Заглавие на рекламата: Amstel – Да освободим свободното време
Рекламодател: Загорка АД
Агенция: NEXT-DC

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: Написаното остава
Рекламодател: Институт за български език към БАН
Агенция: Публисис АД

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: Семейство Филипови
Рекламодател: TP Vision Bulgaria
Агенция: Saatchi & Saatchi

ФИНАЛИСТ
Заглавие на рекламата: Heineken – Road to the Final
Рекламодател: Загорка АД
Агенция: NEXT-DC

ФИНАЛИСТ
Заглавие на рекламата: Fiesta24
Рекламодател: Ford/MOTO-PFOHE
Агенция: ДДБ София

ФИНАЛИСТ
Заглавие на рекламата: Цифровизация
Рекламодател: Хенди
Агенция: ДДБ София

АВТОРЕКЛАМА
 
ФИНАЛИСТ
Заглавие на рекламата: Saatchi Circle
Агенция: Saatchi & Saatchi
 
СЪБИТИЯ

ЗЛАТО
Заглавие на рекламата: MINI Cinema
Рекламодател: BMW Груп България
Агенция: Noble Graphics
 
ФИНАЛИСТ
Заглавие на рекламата: ABSOLUT BLANK
Рекламодател: Pernod Ricard Bulgaria
Агенция: bWorks

ФИНАЛИСТ
Заглавие на рекламата: IKEA DIY
Рекламодател: IKEA
Агенция: ДДБ София

ONE-TO-ONE COMMUNICATION

ЗЛАТО
Заглавие на рекламата: Amstel Pause
Рекламодател: Загорка АД
Агенция: NEXT-DC

ЗЛАТО
Заглавие на рекламата: Bikers
Рекламодател: Zed moto
Агенция: New Moment New Ideas Company

ЗЛАТО
Заглавие на рекламата: Отива една жена при лекаря
Рекламодател: Асоциация на Пациентите с Онкологични Заболявания
Агенция: reforma

СРЕБРО
Заглавие на рекламата: Amstel Safe
Рекламодател: Загорка АД
Агенция: NEXT-DC

СРЕБРО
Заглавие на рекламата: Урокът
Рекламодател: Космо България Мобайл ЕАД
Агенция: Ogilvy Group

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: Academy365
Рекламодател: YM GLORY
Агенция: reforma

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: Nails for rails
Рекламодател: Rails Girls
Агенция: Ogilvy Group

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: Start My Fire!
Рекламодател: Порше БГ
Агенция: NRG Creative Boutique

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: Heineken – Road to the Final
Рекламодател: Загорка АД
Агенция: NEXT-DC

ФИНАЛИСТ
Заглавие на рекламата: Скицирай приятел
Рекламодател: Авенди ООД
Агенция: Knoway

ФИНАЛИСТ
Заглавие на рекламата: Стралджанска Experience
Рекламодател: Винпром Пещера
Агенция: ББДО Груп

РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ
СТОКИ


ЗЛАТО
Заглавие на рекламата: Amstel – Да освободим свободното време
Рекламодател: Загорка АД
Агенция: NEXT-DC
 
БРОНЗ
Заглавие на рекламата: Бай Гангньо стил
Рекламодател: Хенди
Агенция: ДДБ София

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: Гледай да не пипнеш нещо!
Рекламодател: Живасепт
Агенция: New Moment New Ideas Company

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: МINI Cinema
Рекламодател: BMW Груп България
Агенция: Noble Graphics

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: Порно, серия от 2
Рекламодател: Хенди
Агенция: ДДБ София

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: Цифровизация
Рекламодател: Хенди
Агенция: ДДБ София

ФИНАЛИСТ
Заглавие на рекламата: Некой бреца у убору
Рекламодател: Proviti
Агенция: Noble Graphics

ФИНАЛИСТ
Заглавие на рекламата: Песента на ДЗП
Рекламодател: Danone
Агенция: New Moment New Ideas Company

ФИНАЛИСТ
Заглавие на рекламата: Семейство Филипови
Рекламодател: TP Vision Bulgaria
Агенция: Saatchi & Saatchi

РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ
УСЛУГИ


СРЕБРО
Заглавие на рекламата: Academy365
Рекламодател: YM GLORY
Агенция: reforma

СРЕБРО
Заглавие на рекламата: Написаното остава
Рекламодател: Институт за български език към БАН
Агенция: Публисис АД

ФИНАЛИСТ
Заглавие на рекламата: Само кажи “благодаря”
Рекламодател: Космо България Мобайл ЕАД
Агенция: Ogilvy Group

ФИНАЛИСТ
Заглавие на рекламата: Супрбрзптрбитлскикрдт
Рекламодател: UniCredit Bulbank
Агенция: The Smarts

ФИНАЛИСТ
Заглавие на рекламата: Ценни книжа
Рекламодател: Инвестбанк АД
Агенция: Saatchi & Saatchi

РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ
СОЦИАЛНА, ПОЛИТИЧЕСКА, МЕДИЙНА РЕКЛАМА

 
ЗЛАТО
Заглавие на рекламата: Нови видове
Рекламодател: Космо България Мобайл ЕАД
Агенция: Ogilvy Group

ЗЛАТО
Заглавие на рекламата: Отива една жена при лекаря
Рекламодател: Асоциация на Пациентите с Онкологични Заболявания
Агенция: reforma

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: В името на природата
Рекламодател: Столична Община
Агенция: Ogilvy Group

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: Помним ли историята
Рекламодател: Национален Исторически Музей
Агенция: Saatchi & Saatchi

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: Цигареното лоби има нужда от теб
Рекламодател: Без Дим
Агенция: The Smarts

ФИНАЛИСТ
Заглавие на рекламата: Дар за България
Рекламодател: Фондация „Очи на 4 лапи”
Агенция: All Channels Communication Group


МЕДИЙНИ КАТЕГОРИИ

ИНОВАТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТРАДИЦИОННИ МЕДИИ

ЗЛАТО
Заглавие на рекламата: Инсталация в автобус
Рекламодател: Живасепт
Агенция: New Moment New Ideas Company

СРЕБРО
Заглавие на рекламата: Демоните на да Винчи
Рекламодател: FOX INTERNATIONAL CHANNELS
Агенция: reforma

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: Опасно за живота! Не гледай!
Рекламодател: Discovery Networks
Агенция: McCANN Sofia

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: Приятел с бира се познава
Рекламодател: Каменица АД
Агенция: Метрополис Груп АД

ФИНАЛИСТ
Заглавие на рекламата: Виж радиото
Рекламодател: Порше БГ ЕООД
Агенция: Saatchi & Saatchi

ФИНАЛИСТ
Заглавие на рекламата: Грамофон 4x3
Рекламодател: Куадрант Бевъриджис/PepsiCo Inc.
Агенция: ББДО Груп/Медия Дайрекшън ОМД

ФИНАЛИСТ
Заглавие на рекламата: ДЗП Шейкър
Рекламодател: Danone
Агенция: New Moment New Ideas Company

ФИНАЛИСТ
Заглавие на рекламата: Start Мy Fire!
Рекламодател: Порше БГ
Агенция: NRG Creative Boutique

Журиране

ИНОВАТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ МЕДИИ

ЗЛАТО
Заглавие на рекламата: Heineken – Wi-Fi Connection to Wembley
Рекламодател: Загорка АД
Агенция: NEXT-DC

СРЕБРО
Заглавие на рекламата: Икеа – Безкраен банер
Рекламодател: House Market Bulgaria AD
Агенция: PHD

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: Отива една жена при лекаря
Рекламодател: Асоциация на Пациентите с Онкологични Заболявания
Агенция: reforma

Журиране


НОВИ КОМУНИКАЦИОННИ КАНАЛИ


ЗЛАТО
Заглавие на рекламата: Bikers
Рекламодател: Zed moto
Агенция: New Moment New Ideas Company

СРЕБРО
Заглавие на рекламата: Amstel Safe
Рекламодател: Загорка АД
Агенция: NEXT-DC

СРЕБРО
Заглавие на рекламата: Националният НЕприродонаучен музей
Рекламодател: Космо България Мобайл ЕАД
Агенция: Mindshare

СРЕБРО
Заглавие на рекламата: Урокът
Рекламодател: Космо България Мобайл ЕАД
Агенция: Mindshare

ФИНАЛИСТ
Заглавие на рекламата: Алфа Банк – Карта жетон
Рекламодател: Алфа Банк клон България
Агенция: PHD

ФИНАЛИСТ
Заглавие на рекламата: Amstel Pause
Рекламодател: Загорка АД
Агенция: NEXT-DC

ФИНАЛИСТ
Заглавие на рекламата: Ключ от автомобил за 50 стотинки
Рекламодател: Interlease Auto
Агенция: All Channels Communication Group

ФИНАЛИСТ
Заглавие на рекламата: Parking Day 2012
Рекламодател: BMW Груп България
Агенция: Noble Graphics

ФИНАЛИСТ
Заглавие на рекламата: Пясък
Рекламодател: Порше БГ ЕООД
Агенция: Saatchi & Saatchi

Журиране


ДИГИТАЛНА КАМПАНИЯ

ЗЛАТО
Заглавие на рекламата: Heineken – Road to the Final
Рекламодател: Загорка АД
Агенция: NEXT-DC

СРЕБРО
Заглавие на рекламата: Отива една жена при лекаря
Рекламодател: Асоциация на Пациентите с Онкологични Заболявания
Агенция: reforma

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: Amstel – Да освободим свободното време
Рекламодател: Загорка АД
Агенция: NEXT-DC

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: Семейство Филипови
Рекламодател: TP Vision Bulgaria
Агенция: Saatchi & Saatchi   

Журиране


МЕДИЙНА КАМПАНИЯ

ЗЛАТО
Заглавие на рекламата: Ценни Книжа
Рекламодател: Инвестбанк АД
Агенция: Saatchi & Saatchi

СРЕБРО
Заглавие на рекламата: Amstel – Да освободим свободното време
Рекламодател: Загорка АД
Агенция: NEXT-DC

СРЕБРО
Заглавие на рекламата: В името на природата
Рекламодател: Столична Община
Агенция: Mindshare

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: Демоните на да Винчи
Рекламодател: FOX INTERNATIONAL CHANNELS
Агенция: reforma

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: Отива една жена при лекаря
Рекламодател: Асоциация на Пациентите с Онкологични Заболявания
Агенция: reforma

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: Паметници
Рекламодател: Национален Исторически Музей
Агенция: Saatchi & Saatchi

БРОНЗ
Заглавие на рекламата: Само кажи “благодаря”
Рекламодател: Космо България Мобайл ЕАД
Агенция: Mindshare

ФИНАЛИСТ
Заглавие на рекламата: Песента на ДЗП
Рекламодател: Danone
Агенция: New Moment New Ideas Company


Журиране

Творчески категории
Медийни категории


15/09/2013
14/09/2013
14/09/2013
13/09/2013
13/09/2013
12/09/2013
11/09/2013
11/09/2013


 • РАВНОСМЕТКА ОТ АРЕНАТА НА РЕКЛАМНИТЕ ИДЕИ

  На 14 септември бяха обявени победителите в четиринадесетото издание на Фестивала на Българската асоциация на комуникационните агенции – ФАРА 2013. Творческа агенция на годината стана ДДБ София с 22 номинации от общо 49 заявки. Агенцията спечели 3 златни, 3 сребърни и 10 бронзови награди. На второ място в класацията се нарежда Ogilvy Group с 3 златни, 4 сребърни и 7 бронзови награди от 20 получени номинации при подадени 34 заявки. Третото място делят Noble Graphics със 2 златни, 2 сребърни и 8 бронзови награди (общо 15 номинации), New Moment New Ideas Company с 3 златни, 4 сребърни и 3 бронзови награди (общо 11 номинации) и reforma, която спечели 5 златни отличия, 1 сребро и 2 бронза (от 9 получени номинации).

  Отличието „Медиа агенцията на годината” беше спечелено от  NEXT-DC. Агенцията спечели 2 златни, 2 сребърни и една бронзова награда при шест заявки, достигнали до финала. В класацията за медийните категории на второ място се нарежда reforma с 2 сребърни и три бронзови награди (при получени 5 номинации). Третото място е за Mindshare, която спечели 3 сребърни и една бронзова награда за четирите получени номинации.
  ФАРА 2013 отличи за поредна година и клиентите. Голямата награда „Рекламодател на годината” беше присъдена на Загорка АД. На второ и трето място в класацията се нареждат Космо България Мобайл ЕАД и Хенди.

  Една от иновациите в 14-тото издание на ФАРА е въвеждането на наградата Grand Prix. "Grand Prix означава до сега да си мислил, че дадена рекламна категория означава едно нещо, а с идването на тази идея всичко се е променило", уточни председателят на творческото жури. Членовете на журито бяха приятно изненадани да видят реални кандидати за присъждане на наградата Grand Prix още в първата година на нейното въвеждане. Първата награда Grand Prix в историята на ФАРА беше връчена на кампанията „Отива една жена при лекаря” на reforma, която ще се бори достойно на международен рекламен фестивал, като разходите за участието ще бъдат поети от Българската асоциация на комуникационните агенции.

  Класация на агенциите по получени точки

  Творческа агенция на годината

  ДДБ София                                     83
  Ogilvy Group                                   75
  New Moment New Ideas Company 55
  Noble Graphics                                55
  reforma                                           55
  NEXT-DC                                          50
  Saatchi & Saatchi                             36
  The Smarts                                      34
  Студио за стратегически дизайн Ентусиазъм 29
  Публисис АД                                    27
  NRG Creative Boutique                      4
  All Channels Communication Group   3
  Knoway                                             2
  ББДО Груп                                        1
  bWorks                                             1
  FOUR PLUS                                        1
  HAVAS Worldwide Sofia                     1


  Медиа агенция на годината

  NEXT-DC                                           33
  reforma                                             26
  Mindshare                                         24
  Saatchi & Saatchi                              22
  New Moment New Ideas Company   17
  PHD                                                     6
  McCANN Sofia                                      3
  Метрополис Груп АД                          3
  All Channels Communication Group     1
  ББДО ГРУП/МЕДИЯ ДАЙРЕКШЪН ОМД 1
  Noble Graphics                                     1
  NRG Creative Boutique                         1

   

 • ПОБЕДИТЕЛИ И ФИНАЛИСТИ


  ТВОРЧЕСКА АГЕНЦИЯ НА ГОДИНАТА: ДДБ СОФИЯ

  МЕДИА АГЕНЦИЯ НА ГОДИНАТА: NEXT-DC

  РЕКЛАМОДАТЕЛ НА ГОДИНАТА: ЗАГОРКА АД

  GRAND PRIX:
  ОТИВА ЕДНА ЖЕНА ПРИ ЛЕКАРЯ, АГЕНЦИЯ: REFORMA

  ТВОРЧЕСКИ КАТЕГОРИИ


  ФИЛМ
  ТВ РЕКЛАМА И КИНОРЕКЛАМА
  СТОКИ
   

  ЗЛАТО
  Заглавие на рекламата: Цифровизация
  Рекламодател: Хенди
  Агенция: ДДБ София

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: Боцуняци
  Рекламодател: Proviti
  Агенция: Noble Graphics

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: Жорж Ганчев
  Рекламодател: Хенди
  Агенция: ДДБ София

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: Кюфте, Покривка, Тромбон – серия от 3
  Рекламодател: Бритос
  Агенция: ДДБ София

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: Порно, серия от 2
  Рекламодател: Хенди
  Агенция: ДДБ София

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: Ханку Брат
  Рекламодател: Хенди
  Агенция: ДДБ София

  ФИНАЛИСТ
  Заглавие на рекламата: Бай Гангньо стил
  Рекламодател: Хенди
  Агенция: ДДБ София

  ФИЛМ
  ТВ РЕКЛАМА И КИНОРЕКЛАМА
  УСЛУГИ

  ФИНАЛИСТ
  Заглавие на рекламата: Само кажи “благодаря”
  Рекламодател: Космо България Мобайл ЕАД
  Агенция: Ogilvy Group

  ФИНАЛИСТ
  Заглавие на рекламата: Супрбрзптрбитлскикрдт
  Рекламодател: UniCredit Bulbank
  Агенция: The Smarts

  ФИЛМ
  ТВ РЕКЛАМА И КИНОРЕКЛАМА
  СОЦИАЛНА, ПОЛИТИЧЕСКА, МЕДИЙНА РЕКЛАМА

  ЗЛАТО
  Заглавие на рекламата: Нови видове – серия от 3
  Рекламодател: Космо България Мобайл ЕАД
  Агенция: Ogilvy Group

  СРЕБРО
  Заглавие на рекламата: Цигареното лоби има нужда от теб
  Рекламодател: Без Дим
  Агенция: The Smarts

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: So Independent Film Festival – серия от 2
  Рекламодател: So Independent Film Festival
  Агенция: ДДБ София

  ФИЛМ
  ДРУГИ ФИЛМОВИ ФОРМИ

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: Истинските герои
  Рекламодател: UniCredit Bulbank
  Агенция: The Smarts

  ФИНАЛИСТ
  Заглавие на рекламата: Къф си ти бе? – серия от 4 от 20
  Рекламодател: Хенди
  Агенция: ДДБ София

  ФИНАЛИСТ
  Заглавие на рекламата: Само кажи “благодаря”
  Рекламодател: Космо България Мобайл ЕАД
  Агенция: Ogilvy Group

  ФИНАЛИСТ
  Заглавие на рекламата: Семейство Филипови
  Рекламодател: TP Vision Bulgaria
  Агенция: Saatchi & Saatchi


  РАДИО РЕКЛАМА
   
  СРЕБРО
  Заглавие на рекламата: Кажи ми нещо мръсно
  Рекламодател: Институт за български език към БАН
  Агенция: Публисис АД

  СРЕБРО
  Заглавие на рекламата: Морзова азбука
  Рекламодател: Walmark
  Агенция: New Moment New Ideas Company

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: Виж радиото
  Рекламодател: Порше БГ ЕООД
  Агенция: Saatchi & Saatchi

  ПРЕС РЕКЛАМА
  СТОКИ

  СРЕБРО
  Заглавие на рекламата: Пиле за пиене
  Рекламодател: Градус - 1
  Агенция: The Smarts

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: 1 юни
  Рекламодател: Порше БГ ЕООД
  Агенция: Saatchi & Saatchi
   
  ПРЕС РЕКЛАМА
  УСЛУГИ

  СРЕБРО
  Заглавие на рекламата: Toyota Wi-Fi
  Рекламодател: Тоуоtа
  Агенция: New Moment New Ideas Company
   
  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: #Доставка
  Рекламодател: Subway България
  Агенция: Публисис АД
   
  ПРЕС РЕКЛАМА
  СОЦИАЛНА, ПОЛИТИЧЕСКА, МЕДИЙНА РЕКЛАМА

  ЗЛАТО
  Заглавие на рекламата: Очен тест
  Рекламодател: дневник.bg
  Агенция: Noble Graphics

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: Нови видове – серия от 4
  Рекламодател: Космо България Мобайл ЕАД
  Агенция: Ogilvy Group

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: Нощният живот на театъра
  Рекламодател: Информбюро
  Агенция: The Smarts

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: Цифри (серия от 2)
  Рекламодател: Българска асоциация на комуникационните агенции
  Агенция: Noble Graphics

  ФИНАЛИСТ
  Заглавие на рекламата: Разплети мистерията – серия от 3
  Рекламодател: НПО “Еволюционен поглед”
  Агенция: Ogilvy Group

  ФИНАЛИСТ
  Заглавие на рекламата: Цигареното лоби има нужда от теб (серия от 2)
  Рекламодател: Без Дим
  Агенция: The Smarts
  OUT OF HOME
  ВЪНШНА РЕКЛАМА

  ЗЛАТО
  Заглавие на рекламата: Серия „Вземи й ума”, „Право в сърцето й”
  Рекламодател: CityGarden
  Агенция: New Moment New Ideas Company

  СРЕБРО
  Заглавие на рекламата: Пиле за пиене
  Рекламодател: Градус - 1
  Агенция: The Smarts

  СРЕБРО
  Заглавие на рекламата: Toyota Wi-Fi
  Рекламодател: Toyota
  Агенция: New Moment New Ideas Company

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: Неустоим
  Рекламодател: У шоп ООД
  Агенция: Ogilvy Group

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: Седалки
  Рекламодател: BMW Груп България
  Агенция: Noble Graphics

  ФИНАЛИСТ
  Заглавие на рекламата: Нови видове – серия от 3
  Рекламодател: Космо България Мобайл ЕАД
  Агенция: Ogilvy Group

  OUT OF HOME
  ВЪТРЕШНА РЕКЛАМА

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: Топографска карта
  Рекламодател: Карлсберг България
  Агенция: Noble Graphics

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: Честит празник
  Рекламодател: Национална мрежа за децата
  Агенция: Публисис АД

  OUT OF HOME
  AMBIENT

  ЗЛАТО
  Заглавие на рекламата: Amstel Pause
  Рекламодател: Загорка АД
  Агенция: NEXT-DC

  ЗЛАТО
  Заглавие на рекламата: Националният НЕприродонаучен музей
  Рекламодател: Космо България Мобайл ЕАД
  Агенция: Ogilvy Group

  СРЕБРО
  Заглавие на рекламата: Amstel Safe
  Рекламодател: Загорка АД
  Агенция: NEXT-DC

  СРЕБРО
  Заглавие на рекламата: Помним ли историята
  Рекламодател: Национален Исторически Музей
  Агенция: Saatchi & Saatchi

  СРЕБРО
  Заглавие на рекламата: Wi – Fi библиотека
  Рекламодател: Инвестбанк АД
  Агенция: Saatchi & Saatchi

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: Инсталация в автобус
  Рекламодател: Живасепт
  Агенция: New Moment New Ideas Company

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: Урокът
  Рекламодател: Космо България Мобайл ЕАД
  Агенция: Ogilvy Group

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: Ценни Книжа - метро
  Рекламодател: Инвестбанк АД
  Агенция: Saatchi & Saatchi

  ФИНАЛИСТ
  Заглавие на рекламата: Асансьор от центъра на Земята
  Рекламодател: Discovery Networks CEEMEA
  Агенция: All Channels Communication Group

  ФИНАЛИСТ
  Заглавие на рекламата: Nails for rails
  Рекламодател: Rails Girls
  Агенция: Ogilvy Group

  ФИНАЛИСТ
  Заглавие на рекламата: Parking Day 2012
  Рекламодател: BMW Груп България
  Агенция: Noble Graphics


  ДИЗАЙН И ТЕКСТ
   КОРПОРАТИВНА И БРАНД ИДЕНТИЧНОСТ

  ЗЛАТО
  Заглавие на рекламата: Капатово, градини и лозя
  Рекламодател: Капатово ООД
  Агенция: Студио за стратегически дизайн Ентусиазъм
   
  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: Coppa della Maga
  Рекламодател: Сладолед Трейд ЕООД
  Агенция: Студио за стратегически дизайн Ентусиазъм

  ФИНАЛИСТ
  Заглавие на рекламата: Drama Queen
  Рекламодател: Drama Queen
  Агенция: reforma 

  ФИНАЛИСТ
  Заглавие на рекламата: Клапа
  Рекламодател: BMW Груп България
  Агенция: Noble Graphics

  ФИНАЛИСТ
  Заглавие на рекламата: SOFIA DESIGN WEEK 2013
  Рекламодател: Списание ЕДНО
  Агенция: FOUR PLUS
  ДИЗАЙН И ТЕКСТ
  ОПАКОВКИ И ЕТИКЕТИ

  ЗЛАТО
  Заглавие на рекламата: Арома антицелулит 2
  Рекламодател: Арома Козметикс
  Агенция: Студио за стратегически дизайн Ентусиазъм

  ЗЛАТО
  Заглавие на рекламата: Coppa della Maga
  Рекламодател: Сладолед Трейд ЕООД
  Агенция: Студио за стратегически дизайн Ентусиазъм
   
  СРЕБРО
  Заглавие на рекламата: Така, да!
  Рекламодател: Фууд Концепт ООД
  Агенция: Студио за стратегически дизайн Ентусиазъм

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: Alambic
  Рекламодател: Черноморско злато АД
  Агенция: reforma

  ФИНАЛИСТ
  Заглавие на рекламата: brêad-à-porter
  Рекламодател: Добруджански хляб АД
  Агенция: NRG Creative Boutique

  ФИНАЛИСТ
  Заглавие на рекламата: Михаил Йосифов Sextet, албум „Счупени Прозорци”
  Рекламодател: Авенди ООД
  Агенция: Knoway

  ДИЗАЙН И ТЕКСТ
  ART DIRECTION

  ЗЛАТО
  Заглавие на рекламата: Серия „Вземи й ума”, „Право в сърцето й”
  Рекламодател: CityGarden
  Агенция: New Moment New Ideas Company

  ЗЛАТО
  Заглавие на рекламата: So Independent Film Festival – серия от 2
  Рекламодател: So Independent Film Festival
  Агенция: ДДБ София

  СРЕБРО
  Заглавие на рекламата: Нови видове – серия от 4
  Рекламодател: Космо България Мобайл ЕАД
  Агенция: Ogilvy Group

  СРЕБРО
  Заглавие на рекламата: Разплети мистерията
  Рекламодател: НПО „Еволюционен поглед”
  Агенция: Ogilvy Group

  СРЕБРО
  Заглавие на рекламата: Топографска карта
  Рекламодател: Карлсберг България
  Агенция: Noble Graphics

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: Ave FARA 2013
  Рекламодател: Българска асоциация на комуникационните агенции
  Агенция: New Moment New Ideas Company
   
  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: Вампир (серия от 2)
  Рекламодател: Без Дим
  Агенция: The Smarts

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: Камуфлаж (серия от 3)
  Рекламодател: Банка ДСК
  Агенция: Noble Graphics

  ФИНАЛИСТ
  Заглавие на рекламата: История / Анатомия на бирата – серия от 2
  Рекламодател: Съюз на пивоварите в България
  Агенция: HAVAS Worldwide Sofia

  ДИЗАЙН И ТЕКСТ
  РЕКЛАМЕН ТЕКСТ

  СРЕБРО
  Заглавие на рекламата: Боцуняци, Убаво на чривата, Три чешита (серия от 3)
  Рекламодател: Proviti
  Агенция: Noble Graphics

  СРЕБРО
  Заглавие на рекламата: Порно, Онлайн
  Рекламодател: Хенди
  Агенция: ДДБ София

  СРЕБРО
  Заглавие на рекламата: Цифровизация ТВ клип
  Рекламодател: Хенди
  Агенция: ДДБ София

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: #Доставка
  Рекламодател: Subway България
  Агенция: Публисис АД

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: Нови видове
  Рекламодател: Космо България Мобайл ЕАД
  Агенция: Ogilvy Group

  ФИНАЛИСТ
  Заглавие на рекламата: Честит празник
  Рекламодател: Национална мрежа за децата
  Агенция: Публисис АД

  DIGITAL
  УЕБСАЙТОВЕ, МИКРОСАЙТОВЕ И МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

  ЗЛАТО
  Заглавие на рекламата: Dark Internet 
  Рекламодател: EVN
  Агенция: ДДБ София

  СРЕБРО
  Заглавие на рекламата: Amstel Time
  Рекламодател: Загорка АД
  Агенция: NEXT-DC
  DIGITAL
  ОНЛАЙН РЕКЛАМА
   
  СРЕБРО
  Заглавие на рекламата: Подсъзнание
  Рекламодател: Живасепт
  Агенция: New Moment New Ideas Company

  СРЕБРО
  Заглавие на рекламата: Теория на безопасността
  Рекламодател: Космо България Мобайл ЕАД
  Агенция: Ogilvy Group

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: Нов киносалон
  Рекламодател: BMW Груп България
  Агенция: Noble Graphics

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: (Почти) Безкраен скрол
  Рекламодател: IKEA
  Агенция: ДДБ София

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: Търся MINI
  Рекламодател: BMW Груп България
  Агенция: Noble Graphics

  DIGITAL
  СОЦИАЛНИ МЕДИИ
   
  ЗЛАТО
  Заглавие на рекламата: Отива една жена при лекаря
  Рекламодател: Асоциация на Пациентите с Онкологични Заболявания
  Агенция: reforma

  СРЕБРО
  Заглавие на рекламата: Бай Гангньо стил
  Рекламодател: Хенди
  Агенция: ДДБ София

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: В името на природата
  Рекламодател: Столична Община
  Агенция: Ogilvy Group

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: Порно
  Рекламодател: Хенди
  Агенция: ДДБ София

  ФИНАЛИСТ
  Заглавие на рекламата: Семейство Филипови
  Рекламодател: TP Vision Bulgaria
  Агенция: Saatchi & Saatchi

  ФИНАЛИСТ
  Заглавие на рекламата: Spot IKEA
  Рекламодател: IKEA
  Агенция: ДДБ София

  DIGITAL
  ИНТЕРАКТИВНА КАМПАНИЯ
   
  ЗЛАТО
  Заглавие на рекламата: Academy365
  Рекламодател: YM GLORY
  Агенция: reforma

  ЗЛАТО
  Заглавие на рекламата: Отива една жена при лекаря
  Рекламодател: Асоциация на Пациентите с Онкологични Заболявания
  Агенция: reforma

  СРЕБРО
  Заглавие на рекламата: Amstel – Да освободим свободното време
  Рекламодател: Загорка АД
  Агенция: NEXT-DC

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: Написаното остава
  Рекламодател: Институт за български език към БАН
  Агенция: Публисис АД

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: Семейство Филипови
  Рекламодател: TP Vision Bulgaria
  Агенция: Saatchi & Saatchi

  ФИНАЛИСТ
  Заглавие на рекламата: Heineken – Road to the Final
  Рекламодател: Загорка АД
  Агенция: NEXT-DC

  ФИНАЛИСТ
  Заглавие на рекламата: Fiesta24
  Рекламодател: Ford/MOTO-PFOHE
  Агенция: ДДБ София

  ФИНАЛИСТ
  Заглавие на рекламата: Цифровизация
  Рекламодател: Хенди
  Агенция: ДДБ София

  АВТОРЕКЛАМА
   
  ФИНАЛИСТ
  Заглавие на рекламата: Saatchi Circle
  Агенция: Saatchi & Saatchi
   
  СЪБИТИЯ

  ЗЛАТО
  Заглавие на рекламата: MINI Cinema
  Рекламодател: BMW Груп България
  Агенция: Noble Graphics
   
  ФИНАЛИСТ
  Заглавие на рекламата: ABSOLUT BLANK
  Рекламодател: Pernod Ricard Bulgaria
  Агенция: bWorks

  ФИНАЛИСТ
  Заглавие на рекламата: IKEA DIY
  Рекламодател: IKEA
  Агенция: ДДБ София

  ONE-TO-ONE COMMUNICATION

  ЗЛАТО
  Заглавие на рекламата: Amstel Pause
  Рекламодател: Загорка АД
  Агенция: NEXT-DC

  ЗЛАТО
  Заглавие на рекламата: Bikers
  Рекламодател: Zed moto
  Агенция: New Moment New Ideas Company

  ЗЛАТО
  Заглавие на рекламата: Отива една жена при лекаря
  Рекламодател: Асоциация на Пациентите с Онкологични Заболявания
  Агенция: reforma

  СРЕБРО
  Заглавие на рекламата: Amstel Safe
  Рекламодател: Загорка АД
  Агенция: NEXT-DC

  СРЕБРО
  Заглавие на рекламата: Урокът
  Рекламодател: Космо България Мобайл ЕАД
  Агенция: Ogilvy Group

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: Academy365
  Рекламодател: YM GLORY
  Агенция: reforma

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: Nails for rails
  Рекламодател: Rails Girls
  Агенция: Ogilvy Group

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: Start My Fire!
  Рекламодател: Порше БГ
  Агенция: NRG Creative Boutique

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: Heineken – Road to the Final
  Рекламодател: Загорка АД
  Агенция: NEXT-DC

  ФИНАЛИСТ
  Заглавие на рекламата: Скицирай приятел
  Рекламодател: Авенди ООД
  Агенция: Knoway

  ФИНАЛИСТ
  Заглавие на рекламата: Стралджанска Experience
  Рекламодател: Винпром Пещера
  Агенция: ББДО Груп

  РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ
  СТОКИ

  ЗЛАТО
  Заглавие на рекламата: Amstel – Да освободим свободното време
  Рекламодател: Загорка АД
  Агенция: NEXT-DC
   
  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: Бай Гангньо стил
  Рекламодател: Хенди
  Агенция: ДДБ София

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: Гледай да не пипнеш нещо!
  Рекламодател: Живасепт
  Агенция: New Moment New Ideas Company

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: МINI Cinema
  Рекламодател: BMW Груп България
  Агенция: Noble Graphics

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: Порно, серия от 2
  Рекламодател: Хенди
  Агенция: ДДБ София

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: Цифровизация
  Рекламодател: Хенди
  Агенция: ДДБ София

  ФИНАЛИСТ
  Заглавие на рекламата: Некой бреца у убору
  Рекламодател: Proviti
  Агенция: Noble Graphics

  ФИНАЛИСТ
  Заглавие на рекламата: Песента на ДЗП
  Рекламодател: Danone
  Агенция: New Moment New Ideas Company

  ФИНАЛИСТ
  Заглавие на рекламата: Семейство Филипови
  Рекламодател: TP Vision Bulgaria
  Агенция: Saatchi & Saatchi

  РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ
  УСЛУГИ

  СРЕБРО
  Заглавие на рекламата: Academy365
  Рекламодател: YM GLORY
  Агенция: reforma

  СРЕБРО
  Заглавие на рекламата: Написаното остава
  Рекламодател: Институт за български език към БАН
  Агенция: Публисис АД

  ФИНАЛИСТ
  Заглавие на рекламата: Само кажи “благодаря”
  Рекламодател: Космо България Мобайл ЕАД
  Агенция: Ogilvy Group

  ФИНАЛИСТ
  Заглавие на рекламата: Супрбрзптрбитлскикрдт
  Рекламодател: UniCredit Bulbank
  Агенция: The Smarts

  ФИНАЛИСТ
  Заглавие на рекламата: Ценни книжа
  Рекламодател: Инвестбанк АД
  Агенция: Saatchi & Saatchi

  РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ
  СОЦИАЛНА, ПОЛИТИЧЕСКА, МЕДИЙНА РЕКЛАМА
   
  ЗЛАТО
  Заглавие на рекламата: Нови видове
  Рекламодател: Космо България Мобайл ЕАД
  Агенция: Ogilvy Group

  ЗЛАТО
  Заглавие на рекламата: Отива една жена при лекаря
  Рекламодател: Асоциация на Пациентите с Онкологични Заболявания
  Агенция: reforma

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: В името на природата
  Рекламодател: Столична Община
  Агенция: Ogilvy Group

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: Помним ли историята
  Рекламодател: Национален Исторически Музей
  Агенция: Saatchi & Saatchi

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: Цигареното лоби има нужда от теб
  Рекламодател: Без Дим
  Агенция: The Smarts

  ФИНАЛИСТ
  Заглавие на рекламата: Дар за България
  Рекламодател: Фондация „Очи на 4 лапи”
  Агенция: All Channels Communication Group


  МЕДИЙНИ КАТЕГОРИИ

  ИНОВАТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТРАДИЦИОННИ МЕДИИ

  ЗЛАТО
  Заглавие на рекламата: Инсталация в автобус
  Рекламодател: Живасепт
  Агенция: New Moment New Ideas Company

  СРЕБРО
  Заглавие на рекламата: Демоните на да Винчи
  Рекламодател: FOX INTERNATIONAL CHANNELS
  Агенция: reforma

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: Опасно за живота! Не гледай!
  Рекламодател: Discovery Networks
  Агенция: McCANN Sofia

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: Приятел с бира се познава
  Рекламодател: Каменица АД
  Агенция: Метрополис Груп АД

  ФИНАЛИСТ
  Заглавие на рекламата: Виж радиото
  Рекламодател: Порше БГ ЕООД
  Агенция: Saatchi & Saatchi

  ФИНАЛИСТ
  Заглавие на рекламата: Грамофон 4x3
  Рекламодател: Куадрант Бевъриджис/PepsiCo Inc.
  Агенция: ББДО Груп/Медия Дайрекшън ОМД

  ФИНАЛИСТ
  Заглавие на рекламата: ДЗП Шейкър
  Рекламодател: Danone
  Агенция: New Moment New Ideas Company

  ФИНАЛИСТ
  Заглавие на рекламата: Start Мy Fire!
  Рекламодател: Порше БГ
  Агенция: NRG Creative Boutique

  ИНОВАТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ МЕДИИ

  ЗЛАТО
  Заглавие на рекламата: Heineken – Wi-Fi Connection to Wembley
  Рекламодател: Загорка АД
  Агенция: NEXT-DC

  СРЕБРО
  Заглавие на рекламата: Икеа – Безкраен банер
  Рекламодател: House Market Bulgaria AD
  Агенция: PHD

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: Отива една жена при лекаря
  Рекламодател: Асоциация на Пациентите с Онкологични Заболявания
  Агенция: reforma

  НОВИ КОМУНИКАЦИОННИ КАНАЛИ

  ЗЛАТО
  Заглавие на рекламата: Bikers
  Рекламодател: Zed moto
  Агенция: New Moment New Ideas Company

  СРЕБРО
  Заглавие на рекламата: Amstel Safe
  Рекламодател: Загорка АД
  Агенция: NEXT-DC

  СРЕБРО
  Заглавие на рекламата: Националният НЕприродонаучен музей
  Рекламодател: Космо България Мобайл ЕАД
  Агенция: Mindshare

  СРЕБРО
  Заглавие на рекламата: Урокът
  Рекламодател: Космо България Мобайл ЕАД
  Агенция: Mindshare

  ФИНАЛИСТ
  Заглавие на рекламата: Алфа Банк – Карта жетон
  Рекламодател: Алфа Банк клон България
  Агенция: PHD

  ФИНАЛИСТ
  Заглавие на рекламата: Amstel Pause
  Рекламодател: Загорка АД
  Агенция: NEXT-DC

  ФИНАЛИСТ
  Заглавие на рекламата: Ключ от автомобил за 50 стотинки
  Рекламодател: Interlease Auto
  Агенция: All Channels Communication Group

  ФИНАЛИСТ
  Заглавие на рекламата: Parking Day 2012
  Рекламодател: BMW Груп България
  Агенция: Noble Graphics

  ФИНАЛИСТ
  Заглавие на рекламата: Пясък
  Рекламодател: Порше БГ ЕООД
  Агенция: Saatchi & Saatchi

  ДИГИТАЛНА КАМПАНИЯ

  ЗЛАТО
  Заглавие на рекламата: Heineken – Road to the Final
  Рекламодател: Загорка АД
  Агенция: NEXT-DC

  СРЕБРО
  Заглавие на рекламата: Отива една жена при лекаря
  Рекламодател: Асоциация на Пациентите с Онкологични Заболявания
  Агенция: reforma

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: Amstel – Да освободим свободното време
  Рекламодател: Загорка АД
  Агенция: NEXT-DC

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: Семейство Филипови
  Рекламодател: TP Vision Bulgaria
  Агенция: Saatchi & Saatchi   

  МЕДИЙНА КАМПАНИЯ

  ЗЛАТО
  Заглавие на рекламата: Ценни Книжа
  Рекламодател: Инвестбанк АД
  Агенция: Saatchi & Saatchi

  СРЕБРО
  Заглавие на рекламата: Amstel – Да освободим свободното време
  Рекламодател: Загорка АД
  Агенция: NEXT-DC

  СРЕБРО
  Заглавие на рекламата: В името на природата
  Рекламодател: Столична Община
  Агенция: Mindshare

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: Демоните на да Винчи
  Рекламодател: FOX INTERNATIONAL CHANNELS
  Агенция: reforma

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: Отива една жена при лекаря
  Рекламодател: Асоциация на Пациентите с Онкологични Заболявания
  Агенция: reforma

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: Паметници
  Рекламодател: Национален Исторически Музей
  Агенция: Saatchi & Saatchi

  БРОНЗ
  Заглавие на рекламата: Само кажи “благодаря”
  Рекламодател: Космо България Мобайл ЕАД
  Агенция: Mindshare

  ФИНАЛИСТ
  Заглавие на рекламата: Песента на ДЗП
  Рекламодател: Danone
  Агенция: New Moment New Ideas Company
 • ТВОРЧЕСКИ КАТЕГОРИИ ФИНАЛИСТИ
  ФИЛМ
  ТВ РЕКЛАМА И КИНОРЕКЛАМА
  СТОКИ
   
  Заглавие на рекламата: Бай Гангньо стил
  Рекламодател: Хенди
  Агенция: ДДБ София

  Заглавие на рекламата: Боцуняци
  Рекламодател: Proviti
  Агенция: Noble Graphics

  Заглавие на рекламата: Жорж Ганчев
  Рекламодател: Хенди
  Агенция: ДДБ София

  Заглавие на рекламата: Кюфте, Покривка, Тромбон – серия от 3
  Рекламодател: Бритос
  Агенция: ДДБ София

  Заглавие на рекламата: Порно, серия от 2
  Рекламодател: Хенди
  Агенция: ДДБ София

  Заглавие на рекламата: Ханку Брат
  Рекламодател: Хенди
  Агенция: ДДБ София

  Заглавие на рекламата: Цифровизация
  Рекламодател: Хенди
  Агенция: ДДБ София

  ФИЛМ
  ТВ РЕКЛАМА И КИНОРЕКЛАМА
  УСЛУГИ

  Заглавие на рекламата: Само кажи “благодаря”
  Рекламодател: Космо България Мобайл ЕАД
  Агенция: Ogilvy Group

  Заглавие на рекламата: Супрбрзптрбитлскикрдт
  Рекламодател: UniCredit Bulbank
  Агенция: The Smarts

  ФИЛМ
  ТВ РЕКЛАМА И КИНОРЕКЛАМА
  СОЦИАЛНА, ПОЛИТИЧЕСКА, МЕДИЙНА РЕКЛАМА

  Заглавие на рекламата: Нови видове – серия от 3
  Рекламодател: Космо България Мобайл ЕАД
  Агенция: Ogilvy Group

  Заглавие на рекламата: So Independent Film Festival – серия от 2
  Рекламодател: So Independent Film Festival
  Агенция: ДДБ София

  Заглавие на рекламата: Цигареното лоби има нужда от теб
  Рекламодател: Без Дим
  Агенция: The Smarts

  ФИЛМ
  ДРУГИ ФИЛМОВИ ФОРМИ

  Заглавие на рекламата: Истинските герои
  Рекламодател: UniCredit Bulbank
  Агенция: The Smarts

  Заглавие на рекламата: Къф си ти бе? – серия от 4 от 20
  Рекламодател: Хенди
  Агенция: ДДБ София

  Заглавие на рекламата: Само кажи “благодаря”
  Рекламодател: Космо България Мобайл ЕАД
  Агенция: Ogilvy Group

  Заглавие на рекламата: Семейство Филипови
  Рекламодател: TP Vision Bulgaria
  Агенция: Saatchi & Saatchi


  РАДИО РЕКЛАМА

  Заглавие на рекламата: Виж радиото
  Рекламодател: Порше БГ ЕООД
  Агенция: Saatchi & Saatchi
   
  Заглавие на рекламата: Кажи ми нещо мръсно
  Рекламодател: Институт за български език към БАН
  Агенция: Публисис АД

  Заглавие на рекламата: Морзова азбука
  Рекламодател: Walmark
  Агенция: New Moment New Ideas Company

   
  ПРЕС РЕКЛАМА
  СТОКИ

  Заглавие на рекламата: Пиле за пиене
  Рекламодател: Градус - 1
  Агенция: The Smarts

  Заглавие на рекламата: 1 юни
  Рекламодател: Порше БГ ЕООД
  Агенция: Saatchi & Saatchi
   
  ПРЕС РЕКЛАМА
  УСЛУГИ

  Заглавие на рекламата: #Доставка
  Рекламодател: Subway България
  Агенция: Публисис АД

  Заглавие на рекламата: Toyota Wi-Fi
  Рекламодател: Тоуоtа
  Агенция: New Moment New Ideas Company
   
  ПРЕС РЕКЛАМА
  СОЦИАЛНА, ПОЛИТИЧЕСКА, МЕДИЙНА РЕКЛАМА

  Заглавие на рекламата: Нови видове – серия от 4
  Рекламодател: Космо България Мобайл ЕАД
  Агенция: Ogilvy Group

  Заглавие на рекламата: Нощният живот на театъра
  Рекламодател: Информбюро
  Агенция: The Smarts

  Заглавие на рекламата: Очен тест
  Рекламодател: дневник.bg
  Агенция: Noble Graphics

  Заглавие на рекламата: Разплети мистерията – серия от 3
  Рекламодател: НПО “Еволюционен поглед”
  Агенция: Ogilvy Group

  Заглавие на рекламата: Цигареното лоби има нужда от теб (серия от 2)
  Рекламодател: Без Дим
  Агенция: The Smarts

  Заглавие на рекламата: Цифри (серия от 2)
  Рекламодател: Българска асоциация на комуникационните агенции
  Агенция: Noble Graphics
   
  OUT OF HOME
  ВЪНШНА РЕКЛАМА
   
  Заглавие на рекламата: Неустоим
  Рекламодател: У шоп ООД
  Агенция: Ogilvy Group

  Заглавие на рекламата: Нови видове – серия от 3
  Рекламодател: Космо България Мобайл ЕАД
  Агенция: Ogilvy Group

  Заглавие на рекламата: Пиле за пиене
  Рекламодател: Градус - 1
  Агенция: The Smarts

  Заглавие на рекламата: Седалки
  Рекламодател: BMW Груп България
  Агенция: Noble Graphics

  Заглавие на рекламата: Серия „Вземи й ума”, „Право в сърцето й”
  Рекламодател: CityGarden
  Агенция: New Moment New Ideas Company

  Заглавие на рекламата: Toyota Wi-Fi
  Рекламодател: Toyota
  Агенция: New Moment New Ideas Company

  OUT OF HOME
  ВЪТРЕШНА РЕКЛАМА

   
  Заглавие на рекламата: Топографска карта
  Рекламодател: Карлсберг България
  Агенция: Noble Graphics

  Заглавие на рекламата: Честит празник
  Рекламодател: Национална мрежа за децата
  Агенция: Публисис АД


  OUT OF HOME
  AMBIENT

  Заглавие на рекламата: Amstel Pause
  Рекламодател: Загорка АД
  Агенция: NEXT-DC

  Заглавие на рекламата: Amstel Safe
  Рекламодател: Загорка АД
  Агенция: NEXT-DC

  Заглавие на рекламата: Асансьор от центъра на Земята
  Рекламодател: Discovery Networks CEEMEA
  Агенция: All Channels Communication Group

  Заглавие на рекламата: Инсталация в автобус
  Рекламодател: Живасепт
  Агенция: New Moment New Ideas Company

  Заглавие на рекламата: Националният НЕприродонаучен музей
  Рекламодател: Космо България Мобайл ЕАД
  Агенция: Ogilvy Group

  Заглавие на рекламата: Nails for rails
  Рекламодател: Rails Girls
  Агенция: Ogilvy Group

  Заглавие на рекламата: Parking Day 2012
  Рекламодател: BMW Груп България
  Агенция: Noble Graphics

  Заглавие на рекламата: Помним ли историята
  Рекламодател: Национален Исторически Музей
  Агенция: Saatchi & Saatchi

  Заглавие на рекламата: Wi – Fi библиотека
  Рекламодател: Инвестбанк АД
  Агенция: Saatchi & Saatchi

  Заглавие на рекламата: Урокът
  Рекламодател: Космо България Мобайл ЕАД
  Агенция: Ogilvy Group

  Заглавие на рекламата: Ценни Книжа - метро
  Рекламодател: Инвестбанк АД
  Агенция: Saatchi & Saatchi

  ДИЗАЙН И ТЕКСТ
  КОРПОРАТИВНА И БРАНД ИДЕНТИЧНОСТ
   
  Заглавие на рекламата: Drama Queen
  Рекламодател: Drama Queen
  Агенция: reforma 

  Заглавие на рекламата: Капатово, градини и лозя
  Рекламодател: Капатово ООД
  Агенция: Студио за стратегически дизайн Ентусиазъм

  Заглавие на рекламата: Клапа
  Рекламодател: BMW Груп България
  Агенция: Noble Graphics

  Заглавие на рекламата: Coppa della Maga
  Рекламодател: Сладолед Трейд ЕООД
  Агенция: Студио за стратегически дизайн Ентусиазъм

  Заглавие на рекламата: SOFIA DESIGN WEEK 2013
  Рекламодател: Списание ЕДНО
  Агенция: FOUR PLUS

  ДИЗАЙН И ТЕКСТ
  ОПАКОВКИ И ЕТИКЕТИ

  Заглавие на рекламата: Alambic
  Рекламодател: Черноморско злато АД
  Агенция: reforma

  Заглавие на рекламата: Арома антицелулит 2
  Рекламодател: Арома Козметикс
  Агенция: Студио за стратегически дизайн Ентусиазъм

  Заглавие на рекламата: brêad-à-porter
  Рекламодател: Добруджански хляб АД
  Агенция: NRG Creative Boutique

  Заглавие на рекламата: Coppa della Maga
  Рекламодател: Сладолед Трейд ЕООД
  Агенция: Студио за стратегически дизайн Ентусиазъм
   

  Заглавие на рекламата: Михаил Йосифов Sextet, албум „Счупени Прозорци”
  Рекламодател: Авенди ООД
  Агенция: Knoway

  Заглавие на рекламата: Така, да!
  Рекламодател: Фууд Концепт ООД
  Агенция: Студио за стратегически дизайн Ентусиазъм

  ДИЗАЙН И ТЕКСТ
  ART DIRECTION

  Заглавие на рекламата: Ave FARA 2013
  Рекламодател: Българска асоциация на комуникационните агенции
  Агенция: New Moment New Ideas Company
   
  Заглавие на рекламата: Вампир (серия от 2)
  Рекламодател: Без Дим
  Агенция: The Smarts

  Заглавие на рекламата: История / Анатомия на бирата – серия от 2
  Рекламодател: Съюз на пивоварите в България
  Агенция: HAVAS Worldwide Sofia

  Заглавие на рекламата: Камуфлаж (серия от 3)
  Рекламодател: Банка ДСК
  Агенция: Noble Graphics

  Заглавие на рекламата: Нови видове – серия от 4
  Рекламодател: Космо България Мобайл ЕАД
  Агенция: Ogilvy Group

  Заглавие на рекламата: Разплети мистерията
  Рекламодател: НПО „Еволюционен поглед”
  Агенция: Ogilvy Group

  Заглавие на рекламата: Серия „Вземи й ума”, „Право в сърцето й”
  Рекламодател: CityGarden
  Агенция: New Moment New Ideas Company

  Заглавие на рекламата: So Independent Film Festival – серия от 2
  Рекламодател: So Independent Film Festival
  Агенция: ДДБ София

  Заглавие на рекламата: Топографска карта
  Рекламодател: Карлсберг България
  Агенция: Noble Graphics

  ДИЗАЙН И ТЕКСТ
  РЕКЛАМЕН ТЕКСТ

  Заглавие на рекламата: Боцуняци, Убаво на чривата, Три чешита (серия от 3)
  Рекламодател: Proviti
  Агенция: Noble Graphics

  Заглавие на рекламата: #Доставка
  Рекламодател: Subway България
  Агенция: Публисис АД

  Заглавие на рекламата: Нови видове
  Рекламодател: Космо България Мобайл ЕАД
  Агенция: Ogilvy Group

  Заглавие на рекламата: Порно, Онлайн
  Рекламодател: Хенди
  Агенция: ДДБ София

  Заглавие на рекламата: Цифровизация ТВ клип
  Рекламодател: Хенди
  Агенция: ДДБ София

  Заглавие на рекламата: Честит празник
  Рекламодател: Национална мрежа за децата
  Агенция: Публисис АД


  DIGITAL
  УЕБСАЙТОВЕ, МИКРОСАЙТОВЕ И МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

  Заглавие на рекламата: Amstel Time
  Рекламодател: Загорка АД
  Агенция: NEXT-DC

  Заглавие на рекламата: Dark Internet 
  Рекламодател: EVN
  Агенция: ДДБ София


  DIGITAL
  ОНЛАЙН РЕКЛАМА
   
   
  Заглавие на рекламата: Нов киносалон
  Рекламодател: BMW Груп България
  Агенция: Noble Graphics

  Заглавие на рекламата: Подсъзнание
  Рекламодател: Живасепт
  Агенция: New Moment New Ideas Company

  Заглавие на рекламата: (Почти) Безкраен скрол
  Рекламодател: IKEA
  Агенция: ДДБ София

  Заглавие на рекламата: Теория на безопасността
  Рекламодател: Космо България Мобайл ЕАД
  Агенция: Ogilvy Group

  Заглавие на рекламата: Търся MINI
  Рекламодател: BMW Груп България
  Агенция: Noble Graphics


  DIGITAL
  СОЦИАЛНИ МЕДИИ
   
  Заглавие на рекламата: Бай Гангньо стил
  Рекламодател: Хенди
  Агенция: ДДБ София

  Заглавие на рекламата: В името на природата
  Рекламодател: Столична Община
  Агенция: Ogilvy Group

  Заглавие на рекламата: Отива една жена при лекаря
  Рекламодател: Асоциация на Пациентите с Онкологични Заболявания
  Агенция: reforma

  Заглавие на рекламата: Порно
  Рекламодател: Хенди
  Агенция: ДДБ София

  Заглавие на рекламата: Семейство Филипови
  Рекламодател: TP Vision Bulgaria
  Агенция: Saatchi & Saatchi

  Заглавие на рекламата: Spot IKEA
  Рекламодател: IKEA
  Агенция: ДДБ София

  DIGITAL
  ИНТЕРАКТИВНА КАМПАНИЯ
   
  Заглавие на рекламата: Academy365
  Рекламодател: YM GLORY
  Агенция: reforma
   
  Заглавие на рекламата: Amstel – Да освободим свободното време
  Рекламодател: Загорка АД
  Агенция: NEXT-DC

  Заглавие на рекламата: Написаното остава
  Рекламодател: Институт за български език към БАН
  Агенция: Публисис АД

  Заглавие на рекламата: Отива една жена при лекаря
  Рекламодател: Асоциация на Пациентите с Онкологични Заболявания
  Агенция: reforma

  Заглавие на рекламата: Семейство Филипови
  Рекламодател: TP Vision Bulgaria
  Агенция: Saatchi & Saatchi

  Заглавие на рекламата: Heineken – Road to the Final
  Рекламодател: Загорка АД
  Агенция: NEXT-DC

  Заглавие на рекламата: Fiesta24
  Рекламодател: Ford/MOTO-PFOHE
  Агенция: ДДБ София

  Заглавие на рекламата: Цифровизация
  Рекламодател: Хенди
  Агенция: ДДБ София

  АВТОРЕКЛАМА
   
  Заглавие на рекламата: Saatchi Circle
  Агенция: Saatchi & Saatchi
   
  СЪБИТИЯ

  Заглавие на рекламата: ABSOLUT BLANK
  Рекламодател: Pernod Ricard Bulgaria
  Агенция: bWorks

  Заглавие на рекламата: IKEA DIY
  Рекламодател: IKEA
  Агенция: ДДБ София

  Заглавие на рекламата: MINI Cinema
  Рекламодател: BMW Груп България
  Агенция: Noble Graphics
   
  ONE-TO-ONE COMMUNICATION

  Заглавие на рекламата: Academy365
  Рекламодател: YM GLORY
  Агенция: reforma

  Заглавие на рекламата: Amstel Pause
  Рекламодател: Загорка АД
  Агенция: NEXT-DC

  Заглавие на рекламата: Amstel Safe
  Рекламодател: Загорка АД
  Агенция: NEXT-DC

  Заглавие на рекламата: Bikers
  Рекламодател: Zed moto
  Агенция: New Moment New Ideas Company

  Заглавие на рекламата: Nails for rails
  Рекламодател: Rails Girls
  Агенция: Ogilvy Group

  Заглавие на рекламата: Отива една жена при лекаря
  Рекламодател: Асоциация на Пациентите с Онкологични Заболявания
  Агенция: reforma

  Заглавие на рекламата: Скицирай приятел
  Рекламодател: Авенди ООД
  Агенция: Knoway

  Заглавие на рекламата: Start My Fire!
  Рекламодател: Порше БГ
  Агенция: NRG Creative Boutique

  Заглавие на рекламата: Стралджанска Experience
  Рекламодател: Винпром Пещера
  Агенция: ББДО Груп

  Заглавие на рекламата: Урокът
  Рекламодател: Космо България Мобайл ЕАД
  Агенция: Ogilvy Group

  Заглавие на рекламата: Heineken – Road to the Final
  Рекламодател: Загорка АД
  Агенция: NEXT-DC

  РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ
  СТОКИ

  Заглавие на рекламата: Amstel – Да освободим свободното време
  Рекламодател: Загорка АД
  Агенция: NEXT-DC

  Заглавие на рекламата: Бай Гангньо стил
  Рекламодател: Хенди
  Агенция: ДДБ София

  Заглавие на рекламата: Гледай да не пипнеш нещо!
  Рекламодател: Живасепт
  Агенция: New Moment New Ideas Company

  Заглавие на рекламата: МINI Cinema
  Рекламодател: BMW Груп България
  Агенция: Noble Graphics

  Заглавие на рекламата: Некой бреца у убору
  Рекламодател: Proviti
  Агенция: Noble Graphics

  Заглавие на рекламата: Песента на ДЗП
  Рекламодател: Danone
  Агенция: New Moment New Ideas Company

  Заглавие на рекламата: Порно, серия от 2
  Рекламодател: Хенди
  Агенция: ДДБ София

  Заглавие на рекламата: Семейство Филипови
  Рекламодател: TP Vision Bulgaria
  Агенция: Saatchi & Saatchi

  Заглавие на рекламата: Цифровизация
  Рекламодател: Хенди
  Агенция: ДДБ София


  РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ
  УСЛУГИ

  Заглавие на рекламата: Academy365
  Рекламодател: YM GLORY
  Агенция: reforma

  Заглавие на рекламата: Написаното остава
  Рекламодател: Институт за български език към БАН
  Агенция: Публисис АД

  Заглавие на рекламата: Само кажи “благодаря”
  Рекламодател: Космо България Мобайл ЕАД
  Агенция: Ogilvy Group

  Заглавие на рекламата: Супрбрзптрбитлскикрдт
  Рекламодател: UniCredit Bulbank
  Агенция: The Smarts

  Заглавие на рекламата: Ценни книжа
  Рекламодател: Инвестбанк АД
  Агенция: Saatchi & Saatchi


  РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ
  СОЦИАЛНА, ПОЛИТИЧЕСКА, МЕДИЙНА РЕКЛАМА
   
  Заглавие на рекламата: В името на природата
  Рекламодател: Столична Община
  Агенция: Ogilvy Group
   
  Заглавие на рекламата: Дар за България
  Рекламодател: Фондация „Очи на 4 лапи”
  Агенция: All Channels Communication Group

  Заглавие на рекламата: Нови видове
  Рекламодател: Космо България Мобайл ЕАД
  Агенция: Ogilvy Group

  Заглавие на рекламата: Отива една жена при лекаря
  Рекламодател: Асоциация на Пациентите с Онкологични Заболявания
  Агенция: reforma

  Заглавие на рекламата: Помним ли историята
  Рекламодател: Национален Исторически Музей
  Агенция: Saatchi & Saatchi

  Заглавие на рекламата: Цигареното лоби има нужда от теб
  Рекламодател: Без Дим
  Агенция: The Smarts


 • Отзвук от журито на ФАРА 2013

  „Всички заявки са добри. Нямаше нито една заявка, която да не е на мястото си или която да не е конкурентна на всички останали“, коментира председателят на медийното жури Десислава Олованова. Тя сподели, че журито е било затруднено в избора си и рекламите в медийните категории са на високо ниво тази година. 52% от пуснатите заявки в медийните категории са преминали на втори кръг журиране и са номинирани за финала.
  От своя страна, Йордан Жечев, председател на творческото жури на ФАРА 2013, също похвали участниците в творческите категории. "Тази година има небивал ръст на миналите към втори кръг заявки," коментира той. В творческите категории, допуснатите до финал заявки са 34%.
  На въпроса по какви критерии се оценява връчената награда Grand Prix, Йордан Жечев обясни: "Grand Prix означава досега да си мислил, че дадена рекламна категория означава едно нещо, а с идването на тази идея всичко се е променило".
 • Втори ден на ФАРА 2013 – безмилостно жури, тежка битка и триумф
  Вторият ден на ФАРА 2013 премина динамично, с много критика от страна на журито, но и много положителни емоции в публиката.
  Началото на откритото оценяване в Медийния конкурс постави Десислава Олованова – председател на Медийното жури. Тя сподели, че критериите за оценка са сходни с миналогодишните и пожела успех на участниците.
  В първата част на деня се състоя журирането за категориите Дигитална кампания и Медийна кампания. Следобедът продължи с презентиране на Филмовите категории, Интерактивни кампании и Събития от Творческия фестивал.
  Не липсваха презентации на живо, разчупващи атмосферата и създаващи настроение в залата. При  разглеждането на кандидатите имаше и допълнителни въпроси от председателя на Творческото жури – Йордан Жечев, за уточнение на креативните идеи на някои агенции и мястото им в съответните категории.
  Денят завърши с първата лекция от програмата на ФАРА 2013. Nir Refuah - Chief Innovation officer в Mccann Erickson CEE, излезе на сцената да сподели опита си в света на дигиталната реклама и индустрия. Тема на лекцията бе The new digital – high volume with low budget, в която Nir представи основните си принципи за успешна кампания. Чрез примери за кампании на Coca-Cola, KFC, социални активности и лични проекти Nir показа как с ограничен бюджет могат да бъдат създадени иновативни и запомнящи се реклами. Той подчерта, че креативността е най-силното оръжие и от всеки бриф може да бъде създадено нещо интересно. 
  За финал, Nir Refuah напомни, че в рекламата всеки елемент трябва да е част от глобалната картина и да бъде образувано единно цяло, за да има ефективност.


 • МЕДИЙНИ КАТЕГОРИИ - ФИНАЛИСТИ
  ИНОВАТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТРАДИЦИОННИ МЕДИИ

  Заглавие на рекламата: Виж радиото
  Рекламодател: Порше БГ ЕООД
  Агенция: Saatchi & Saatchi

  Заглавие на рекламата: Грамофон 4x3
  Рекламодател: Куадрант Бевъриджис/PepsiCo Inc.
  Агенция: ББДО Груп/Медия Дайрекшън ОМД

  Заглавие на рекламата: Демоните на да Винчи
  Рекламодател: FOX INTERNATIONAL CHANNELS
  Агенция: reforma

  Заглавие на рекламата: ДЗП Шейкър
  Рекламодател: Danone
  Агенция: New Moment New Ideas Company

  Заглавие на рекламата: Инсталация в автобус
  Рекламодател: Живасепт
  Агенция: New Moment New Ideas Company

  Заглавие на рекламата: Опасно за живота! Не гледай!
  Рекламодател: Discovery Networks
  Агенция: McCANN Sofia

  Заглавие на рекламата: Приятел с бира се познава
  Рекламодател: Каменица АД
  Агенция: Метрополис Груп АД

  Заглавие на рекламата: Start Мy Fire!
  Рекламодател: Порше БГ
  Агенция: NRG Creative Boutique


  ИНОВАТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ МЕДИИ

  Заглавие на рекламата: Икеа – Безкраен банер
  Рекламодател: House Market Bulgaria AD
  Агенция: PHD
   
  Заглавие на рекламата: Отива една жена при лекаря
  Рекламодател: Асоциация на Пациентите с Онкологични Заболявания
  Агенция: reforma
   
  Заглавие на рекламата: Heineken – Wi-Fi Connection to Wembley
  Рекламодател: Загорка АД
  Агенция: NEXT-DC


  НОВИ КОМУНИКАЦИОННИ КАНАЛИ


  Заглавие на рекламата: Алфа Банк – Карта жетон
  Рекламодател: Алфа Банк клон България
  Агенция: PHD

  Заглавие на рекламата: Amstel Pause
  Рекламодател: Загорка АД
  Агенция: NEXT-DC

  Заглавие на рекламата: Amstel Safe
  Рекламодател: Загорка АД
  Агенция: NEXT-DC

  Заглавие на рекламата: Bikers
  Рекламодател: Zed moto
  Агенция: New Moment New Ideas Company

  Заглавие на рекламата: Ключ от автомобил за 50 стотинки
  Рекламодател: Interlease Auto
  Агенция: All Channels Communication Group

  Заглавие на рекламата: Националният НЕприродонаучен музей
  Рекламодател: Космо България Мобайл ЕАД
  Агенция: Mindshare

  Заглавие на рекламата: Parking Day 2012
  Рекламодател: BMW Груп България
  Агенция: Noble Graphics

  Заглавие на рекламата: Пясък
  Рекламодател: Порше БГ ЕООД
  Агенция: Saatchi & Saatchi

  Заглавие на рекламата: Урокът
  Рекламодател: Космо България Мобайл ЕАД
  Агенция: Mindshare

  ДИГИТАЛНА КАМПАНИЯ

  Заглавие на рекламата: Amstel – Да освободим свободното време
  Рекламодател: Загорка АД
  Агенция: NEXT-DC
   
  Заглавие на рекламата: Отива една жена при лекаря
  Рекламодател: Асоциация на Пациентите с Онкологични Заболявания
  Агенция: reforma

  Заглавие на рекламата: Семейство Филипови
  Рекламодател: TP Vision Bulgaria
  Агенция: Saatchi & Saatchi   

  Заглавие на рекламата: Heineken – Road to the Final
  Рекламодател: Загорка АД
  Агенция: NEXT-DC

  МЕДИЙНА КАМПАНИЯ

  Заглавие на рекламата: Amstel – Да освободим свободното време
  Рекламодател: Загорка АД
  Агенция: NEXT-DC

  Заглавие на рекламата: В името на природата
  Рекламодател: Столична Община
  Агенция: Mindshare

  Заглавие на рекламата: Демоните на да Винчи
  Рекламодател: FOX INTERNATIONAL CHANNELS
  Агенция: reforma

  Заглавие на рекламата: Отива една жена при лекаря
  Рекламодател: Асоциация на Пациентите с Онкологични Заболявания
  Агенция: reforma

  Заглавие на рекламата: Паметници
  Рекламодател: Национален Исторически Музей
  Агенция: Saatchi & Saatchi

  Заглавие на рекламата: Песента на ДЗП
  Рекламодател: Danone
  Агенция: New Moment New Ideas Company

  Заглавие на рекламата: Само кажи “благодаря”
  Рекламодател: Космо България Мобайл ЕАД
  Агенция: Mindshare

  Заглавие на рекламата: Ценни Книжа
  Рекламодател: Инвестбанк АД
  Агенция: Saatchi & Saatchi
 • Начало на гладиаторските битки на Арена Албена 2013
  „Аве, колеги! Време е да поставим началото на гладиаторските изпълнения сега!“

  С тези думи изпълнителният директор на Българската асоциация на комуникационните агенции и директор на фестивала  - Мариана Брашнарова приветства осмелилите се да излязат на арената творци на рекламата у нас.
   
  Председателят на творческото жури – Йордан Жечев, постави официалния старт на журирането на 14-тото издание на фестивала на рекламните агенции в България – ФАРА 2013.

  Тази година фестивалът започна с представяне на категорията Автореклама.

  В първия ден премина и журирането на категориите Digital и Радио реклама. За номинация се борят 48 кандитати в различните Digital категории и 12 радио спота от българския радио ефир.

  Проведе се и първият кръг журиране от медийната част на фестивала. Разгледани бяха категориите: Иновативно използване на традиционни медии,Иновативно използване на дигитални медии и Нови комуникационни канали.

   Програмата от първия ден на ФАРА 2013 бе закрита с представяне на победителите и носителите на лъвска статуетка от тазгодишния рекламен фестивал в Кан.
 • Ожесточената битка на рекламни идеи започва!

  Дългоочакваната битка на най-добрите рекламни идеи за 2013 г. стартира след броени часове. Четиринадесетото издание на Фестивала на Българската асоциация на комуникационните  агенции започва с внушителен ръст от 37% на заявките в сравнение с миналата година.

  Общо 40 агенции се борят за признание в различните категории и за големите отличия „Творческа агенция на годината”, „Медиа агенция на годината” и новосъздадената Grand Prix.

  Програмата на фестивала започва с журирането на заявките в категориите Digital, Радио реклама и Автореклама.

  Победителите във всички категории ще бъдат обявени на официална церемония в събота вечер.

  Аве, ФАРА!

© 2013 Българската асоциация на комуникационните агенции. Всички права запазени. | Условия за ползване | Политика за поверителност